028019000 [email protected]

ค่าแท็กซี่ระหว่างซ่อม | บริการหลังการขายที่ดีที่สุดเพื่อคุณลูกค้าคนสำคัญ

ค่าแท็กซี่ระหว่างซ่อม

ฟรี..ค่าแท็กซี่ระหว่างซ่อม
 สูงสุด 3,000 บาท / ปีค่าแท็กซี่ระหว่างซ่อม

• เงื่อนไขโปรโมชั่นจ่ายค่าแท็กซี่ระหว่างซ่อม •

 

ลูกค้าเข้ามาติดต่อหน้าร้าน

ลูกค้าติดต่อผ่านทางโทรศัพท์

 ผลดีจากบริษัทประกัน

 

 

 ฝ่ายถูก

1,000

1,000

 ฝ่ายผิด/ประมาทร่วม/รอการพิสูจน์

500

500

 เอกสารที่ใช้

 

 

 ใบคำขอเบิกค่าแท็กซี่ระหว่างซ่อม

 สำเนาใบขับขี่ (ผู้เอาประกัน)

 สำเนาบัตรประชาชน (ผู้เอาประกัน)

 สำเนาใบขับขี่ (ผู้รับมอบอำนาจ)
กรณีมอบอำนาจดำเนินการแทน

 สำเนาบัตรประชาชน (ผู้รับมอบอำนาจ)
กรณีมอบอำนาจดำเนินการแทน

 ใบเคลม (จากบริษัทประกัน)

 ใบรับรถ (จากอู่)

 สำเนาหน้า Book Bank(ของผู้เอาประกัน)

ค่าแท็กซี่ฟรีระหว่างซ่อม

 กรณีผู้เบิกไม่ใช่ผู้เอาประกัน ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนเซ็นมอบอำนาจจากผู้เอาประกัน และสำเนาบัตรประชาชนผู้ตั้งเบิก

เงื่อนไขโปรโมชั่นจ่ายค่าแท็กซี่ระหว่างซ่อม (Auto Add – ons Protection) By Easyinsure
✔ คุ้มครองเฉพาะกรณีรถที่เอาประกันภัยต้องเข้าซ่อมในอู่ หรือศูนย์บริการ เนื่องจากอุบัติเหตุรถชนยานพาหนะทางบกที่สามารถระบุคู่กรณีได้ (รวมทุกกรณีสูงสุดได้ 3 ครั้ง/ ปี)
✔ ความคุ้มครองนี้สำหรับลูกค้าประกันภัยรถยนต์ปัจจุบันของบริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัดเท่านั้น วันเริ่มต้นและสิ้นสุดของโปรโมชั่น ต้องตรงกับวันคุ้มครองในกรมธรรม์หลัก โดยยึดจากวันที่ของใบเคลมเป็นหลัก
✔ ลักษณะการใช้รถ ต้องเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (เก๋ง , กระบะ) ไม่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า ถึงจะเบิก ค่าแท็กซี่ระหว่างซ่อม

หมายเหตุ
➡ กรณีลูกค้ามาหน้าร้านสามารถตั้งเบิกได้ทันที
➡ กรณีลูกค้าให้โอนเข้าบัญชี บริษัทฯจะโอนเงินให้ลูกค้าภายใน 15 วัน
➡ บริษัทฯ จะตั้งเบิกให้ลูกค้าเมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบเท่านั้น
➡ บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้ลูกค้าเฉพาะเวลาทำการของบริษัทเท่านั้น (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-17.30 น.)

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **