ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร

ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร มีกี่ประเภท แต่ละประเภทคุ้มครองอะไรบ้าง

  ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ คือ การประกันความเสียหาย หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ อาทิเช่น การรักษาพยาบาล ค่าเสียหายต่อทรัพย์สิน ของผู้เอาประกันและบุคคลภายนอก โดยการประกันภัยรถยนต์ สามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ