กฎหมายรถยนต์

กฎหมายรถป้ายแดง กฎหมายรถยนต์ ที่ต้องให้ความสำคัญ มีอะไรบ้าง

กฎหมายรถป้ายแดง กฎหมายรถป้ายแดง คือ กฎหมายรถยนต์ เกี่ยวกับการกำหนดข้อจำกัดในการใช้รถ ทะเบียนป้ายแดง เพื่อควบคุมให้รถยนต์ที่ยังไม่ได้รับการอนุญาตหรือไม่ได้รับรองการจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ขับขี่บนท้องถนนได้เพียงชั่วคราว หรือตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น