028019000 [email protected]

สินไหมกรุณา

สินไหมกรุณา หมายถึงอะไร

สินไหมกรุณา คืออะไร : สินไหม หรือ สินไหมทดแทน คือสิ่งที่ บริษัทประกัน จะต้องจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยรถยนต์ หากเกิดเหตุตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ในเรื่องของความคุ้มครอง อาจจะจ่ายเป็นรูปแบบการซ่อมแซมให้กลับมาเหมือนเดิมก่อนเกิดเหตุ หรือ รูปแบบการจ่ายเป็นเงิน

หากมีค่าสินไหม บริษัทจะพิจารณาว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้ หรือเรียกว่า สินไหมกรุณา อาทิเช่น กรณีการวางเพลิงรถยนต์

สินไหมกรุณา หมายถึงอะไร

กรณีการวางเพลิง ศาลจะมีการตัดสินว่าเป็นการ ก่อการร้าย และ กรณีก่อการร้ายปกติ ประกันภัยจะไม่รับผิดชอบ ยิ่งถ้าเกิดความเสียหายหนักหนาสาหัส และความเสียหายมีมูลค่าเป็นจำนวนมาก ต้องการรับค่าชดเชยเพื่อบรรเทาความเสียหายโดยเร่งด่วน ดังนั้น ทุนประกันอาจจะไม่พอ บริษัทประกันภัยจึงช่วยเหลือเยียวยาโดยการจ่ายค่าสินไหม เรียกว่า การสินไหมกรุณา โดยจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาในการจ่าย ดังนี้

ผู้เอาประกันภัยมีความสุจริตใจ

การจ่ายค่าสินไหมกรุณา เป็นการจ่ายโดยให้เปล่า ซึ่งจะพิจารณาจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่อาจชำระให้ไม่เต็มจำนวน ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่สามารถนำไปฟ้องร้องต่อศาลได้ บริษัทประกันจะพิจารณาความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อผู้เอาประกัน โดยจะต้องช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เกิดต่อเนื่องไปอีก กรณีเป็นประกันภัยต่อ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก reinsurer แล้วจึงจะจ่ายค่าสินไหมกรุณา

สรุป : สินไหมกรุณา คือ การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเปล่า แม้จะเกิดจากการที่ผู้เอาประกันภัยกระทำการผิดเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย หรือกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้รับความเสียหายนั้นไม่ได้อยู่ในความคุ้มครอง แต่ทางบริษัทประกันภัยจะพิจารณาเพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อน บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น และถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยอีกด้วย

อ่านบทความเพิ่มเติม : คปภ คืออะไร


แนะนำโดย : www.easyinsurebroker.com

ขอบคุณรูปภาพ : insanpost