028019000 [email protected]

ข้อสอบใบขับขี่

ข้อสอบใบขับขี่ คือ แบบทดสอบสำหรับคนที่จะทำใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ (มอเตอร์ไซค์) โดยจะต้องตรวจร่างกาย เข้ารับการอบรมจากกรมขนส่งหรือสถานที่อบรมเอกชน เพื่อเข้าทดสอบเกี่ยวกับเรื่อง กฎหมาย ป้ายจราจร สัญลักษณ์จราจร ป้ายเตือน อาทิเช่น ทางเอกทางโทหรือการให้ทาง โดยทุกการทดสอบเพื่อหวังให้ผู้ขับขี่ทุกคนที่ได้รับใบขับขี่เรียบร้อยแล้ว ออกไปขับจริงบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยต่อตัวเองและผู้อื่น

ขั้นตอนสอบใบขับขี่ ด้วยระบบ E-exam

การสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคทฤษฎี หรือที่เรียกกันติดปากว่า สอบข้อเขียน โดยทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ภาษาอังกฤษเรียกว่า E-exam (Electronic examination) กรมการขนส่งทางบก ได้ใช้ระบบนี้เนื่องจากสามารถทำข้อสอบได้สะดวกรวดเร็วและมีความแม่นยำในการคำนวณสูง ความผิดพลาดน้อยมากถึงไม่มีเลย โปร่งใส เป็นธรรมไม่มีใต้โต๊ะ อีกทั้งยังมีระบบฟังเสียงภาษาไทย สำหรับผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออก โดยข้อสอบปรับขึ้นเป็น 50 ข้อ ซึ่งแต่ละคนในห้องสอบจะได้ชุดข้อสอบไม่เหมือนกัน เนื่องจากระบบทำการสุ่มให้ และเกณฑ์ที่ตัดสินให้ผ่านคือ 45 ข้อขึ้นไป ซึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 90% โดยจะเห็นว่ามีความแตกต่างกับ ข้อสอบใบขับขี่ 2558 2559 2560 2561 โดยสิ้นเชิงและในการทำข้อสอบมีระยะเวลาในการทำเพียง 60 นาที โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. เจ้าหน้าที่จะแนะนำขั้นตอนและวิธีการสอบด้วยระบบ E-exam แก่ผู้เข้าสอบ
 2. เจ้าหน้าที่เรียกคิวผู้เข้าสอบตามที่ยื่นเรื่องและลงทะเบียนไว้ด้วยบัตรประชาชนจริง แล้วรับบัตรสมาร์ทการ์ดเข้าห้องสอบ
 3. ผู้เข้าสอบเสียบบัตรสมาร์ทการ์ดใส่ในเครื่องทดสอบ แล้วทำข้อสอบ มีทั้งหมด 50 ข้อ
 4. เสร็จแล้วดูผลสอบ ดึงบัตรสมาร์การ์ดออกจากเครื่อง ส่งเจ้าหน้าที่
 5. รับผลสอบจากเจ้าหน้าที่คุมสอบ เป็นอันเรียบร้อย

ข้อสอบใบขับขี่มีทั้งหมดกี่หมวด

รวมแนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์พร้อมเฉลย  พ.ศ. 2562 (2019) เป็นการรวบรวมขั้นตอนการทำใบขับขี่ ซึ่งเหมาะสำหรับมือใหม่ป้ายแดง หรือคนที่ต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนตามกฎหมายจราจร รวมไปถึงการเตรียมตัวก่อนสอบขับขี่ว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง หลักฐานอะไรบ้าง แนวข้อสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่สนใจจะสอบใบขับขี่ไว้ครบทุกหมวด ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ที่เตรียมตัวสอบใบขับขี่มีเกิดความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น โดยได้แบ่งหมวดหมู่ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลยถูกต้อง 100% ดังนี้

 1. หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 2. หมวดกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
 3. หมวดเครื่องหมายพื้นทาง
 4. หมวดป้ายบังคับ
 5. หมวดป้ายเตือน
 6. หมวดป้ายแนะนำ
 7. หมวดมารยาทและจิตสำนึก
 8. หมวดเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
 9. หมวดการบำรุงรักษารถ
 10. หมวดรูปภาพจราจร
 11. หมวดการรับรู้สถานการณ์อันตราย
 12. หมวดกฎหมายแพ่งพาณิชย์และกฎหมายอาญา

1. หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จำนวนข้อสอบทั้งหมด 88 ข้อ ดังนี้

1. ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารใดใช้คู่กับใบอนุญาตขับรถ
ก.บัตรประจำตัวประชาชน ข.สำเนาทะเบียนบ้าน
ค.สำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ  ง.บัตรประกันสังคม
2. ผู้ขับรถกระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบกและได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจรต้องไปติดต่อชำระค่าปรับภายในกี่วัน
ก.7 วัน ข.10 วัน
ค.15 วัน ง.30 วัน
3. เมื่อใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดต้องยื่นขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก.20 วัน ข.30 วัน
ค.15 วัน ง.45 วัน
4. ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีความผิดอย่างไร
ก.จำคุกไม่เกิน 1 ปี ข.จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค.ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ง.ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
5. ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวมีอายุกี่ปี
ก.1 ปี ข.2 ปี 
ค.3 ปี ง.4 ปี
6. ผู้ขับรถใช้ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุมีความผิดอย่างไร
ก.ปรับไม่เกินห้าพันบาท ข.จำคุกไม่เกินสามเดือน
ค.ปรับไม่เกินสองพันบาท  ง.จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
7. รถที่ไม่เสียภาษีประจำปีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มเท่าใด
ก.ร้อยละ 1 ต่อเดือน  ข.ร้อยละ 1 ต่อปี
ค.ร้อยละ 10 ต่อเดือน ง.ร้อยละ 20 ต่อปี
8. การโอนรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก.15 วัน  ข.45 วัน
ค.20 วัน ง.30 วัน
9. การเปลี่ยนสีรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก. 7 วัน ข. 10 วัน
ค. 15 วัน ง. 20 วัน
10. การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) สามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้เท่าใด
ก.3 เดือน ข.4 เดือน
ค.6 เดือน ง.5 เดือน
11. รถยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี
ก.5 ปี ข.6 ปี
ค.3 ปี ข.7 ปี 
12. การย้ายรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก.30 วัน ข.15 วัน 
ค.25 วัน ง.20 วัน
13. รถจักรยานยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี
ก.1 ปี ข.3 ปี
ค.2 ปี ง.5 ปี
14. ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 “รถ” หมายความว่า
ก.รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง.รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง  ข.รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง
ค.รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง.รถบดถนน รถแทรกเตอร์ ง.รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง.รถแทรกเตอร์
15. ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 “รถยนต์” หมายความว่า
ก.รถสาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล รถแท็กซี่ ข.รถสาธารณะ รถยนต์บริการ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค.รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ง.รถสาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล
16. ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 “รถจักรยานยนต์” หมายความว่า
ก.รถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าและมีล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีถ่วงข้างมีล้ออีกไม่เกินหนึ่งล้อ  ข.รถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าและมีล้อไม่เกินสองล้อ
ค.รถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์มีล้อไม่เกินสองล้อ ง.รถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าและมีล้อเกินสองล้อ
17. ข้อใดไม่ใช่ “รถยนต์รับจ้างสาธารณะ”
ก.รถแท็กซี่ ข.รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 
ค.รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ง.รถสามล้อรับจ้างสาธารณะ
18. ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 “รถยนต์บริการ” หมายความว่า
ก.รถยนต์ให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ข.รถยนต์บรรทุกคนโดยสารซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน
ค.รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน  ง.รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารเกินเจ็ดคน
19. ข้อใดคือ “รถยนต์ส่วนบุคคล
ก.รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ข.รถแท็กซี่
ค.รถสามล้อรับจ้างสาธารณะ ง.รถยนต์ป้ายแดง
20. รถที่นำมาใช้บนถนนต้องมีลักษณะอย่างไร
ก.รถที่โคมไฟหน้าไม่ติด ข.รถที่มีเสียงดัง.90 เดซิเบล A
ค.รถที่มีควันดำ 55 เปอร์เซ็นต์ ง.รถที่จดทะเบียนและชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว
21. รถที่สามารถนำมาจดทะเบียนต้องมีลักษณะอย่างใด
ก.รถต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องและผ่านการตรวจสภาพรถ  ข.รถต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้อง
ค.รถที่ซื้อจากศูนย์จำหน่ายรถทั่วไป ง.รถที่ผ่านการตรวจสภาพรถจาก.สภานตรวจภาพรถเอกชน
22. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
ก.รถของวัด ข.รถของมูลนิธิ
ค.รถสำหรับเฉพาะพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ง.รถของผู้บัญชาการทหารสูงสุด
23. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
ก.รถของวัด ข.รถของกรมตำรวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด 
ค.รถของสภากาชาดไทย ง.รถของมูลนิธิเพื่อนพึ่งภายามยาก
24. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
ก.รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกำหนด ข.รถสำหรับเฉพาะพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ค.รถของกรมตำรวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด ง.ทุกข้อถูกต้อง
25. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน ( ย้ำออกบ่อยใน ข้อสอบใบขับขี่ )
ก.รถที่เจ้าของรถแจ้งการไม่ใช้รถ  ข.รถยนต์นำเข้า
ค.รถสามล้อส่วนบุคคล ง.รถจักรยานยนต์นำมาใช้ในหมู่บ้าน
26. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
ก.รถที่ผู้ผลิตหรือประกอบเพื่อจำหน่ายหรือที่ผู้นำเข้าเพื่อจำหน่าย ผลิต ประกอบหรือนำเจ้า และยังมิได้จำหน่ายให้แก่ผู้อื่น  ข.รถสามล้อส่วนบุคคล
ค.รถจักรยานยนต์นำมาใช้ในหมู่บ้าน ง.รถของวัด
27. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก.รถยนต์รับจ้าง ข.รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค.รถดับเพลิง  ง.รถตู้ส่วนบุคคล
28. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก.รถพยาบาลที่มิใช่เป็นรถสำหรับรับจ้าง  ข.รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค.รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ง.รถตู้ส่วนบุคคล
29. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก.รถตู้ส่วนบุคคล ข.รถของมูลนิธิ
ค.รถของวัด ง.รถของกระทรวง.ทบวง.กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ เฉพาะรถที่มิได้ใช้ในทางการค้าหรือกำไร
30. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก.รถบดถนนของเอกชน ข.รถบดของรัฐวิสาหกิจ 
ค.รถแทรกเตอร์ของเอกชน ง.รถแทรเตอร์ส่วนบุคคล
31. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก.รถแทรกเตอร์ของเอกชน ข.รถแทรกเตอร์ของรัฐวิสาหกิจ 
ค.รถบดถนนของเอกชน ง.รถบดถนนของผู้ว่าราชการจังหวัด
32. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก.รถของสภากาชาดไทย  ข.รถของมูลนิธิร่วมกตัญญู
ค.รถของวัด ง.รถของมูลนิธ่สายใจไทย
33. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก.รถของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต  ข.รถของมูลนิธิร่วมกตัญญู
ค.รถของวัด ง.รถของมูลนิธิสายใจไทย
34. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก.รถดับเพลิงของ.อบต.  ข.รถตู้ส่วนบุคคล
ค.รถตู้รับจ้าง ง.รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
35. ประสงค์จดทะเบียนรถต้องยื่นคำขอที่ใด
ก.ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง ข.ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนา 
ค.ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก ง.ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนตามสถานที่ตั้งที่จำหน่ายรถนั้นๆ
36. รถที่จดทะเบียนแล้ว หากประสงค์จะเปลี่ยนสีรถต้องดำเนินการอย่างไร
ก.ดำเนินการเปลี่ยนสีได้ทันที ข.แจ้งนายทะเบียนภายใน 15 วัน
ค.แจ้งนายทะเบียนภายใน 30 วัน ง.แจ้งนายทะเบียนภายใน 7 วัน
37. หากประสงค์เปลี่ยนแปลงตัวถังรถต้องดำเนินการอย่างไร
ก.เปลี่ยนแปลงแล้ว จึงจะมาดำเนินการที่สำนักงานขนส่ง ข.ขออนุญาตนายทะเบียน ตามภูมิลำเนาที่จดทะเบียนรถ
ค.ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงภายใน 15 วัน ง.ไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่ใช่สาระสำคัญของตัวรถ
38. ผู้ตรวจการตาม พ.ร.บ. รถยนต์ คือใคร
ก.เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก.ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้ง  ข.เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก
ค.เจ้าหน้าที่ บริษัทขนส่ง.จำกัด ง.เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
39. หากประสงค์จะย้ายรถ เจ้าของรถต้องแจ้งย้ายรถต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก.30 วัน ข.7 วัน
ค.15 วัน  ง.60 วัน
40. กรณีเจ้าของรถมีภารกิจไม่สามารถมาดำเนินแจ้งย้ายรถต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ข้อใดถูกต้อง
ก.มีความผิด ต้องชำระค่าปรับแจ้งย้ายเกินกำหนด  ข.ไม่เสียค่าปรับ เนื่องจากจำเป็น
ค.รถไม่สามารถแจ้งย้ายได้ ง.ผิดทุกข้อ
41. หากประสงค์จะโอนรถเจ้าของรถต้องแจ้งโอนรถต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก.60 วัน ข.25 วัน
ค.30 วัน ง.15 วัน
42. กรณีเจ้าของรถมีภารกิจไม่สามารถมาดำเนินแจ้งโอนรถต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ข้อใดถูกต้อง
ก.ไม่เสียค่าปรับ เนื่องจากจำเป็น ข.มีความผิด ต้องชำระค่าปรับโอนเกินกำหนด 
ค.รถไม่สามารถแจ้งย้ายได้ ง.ผิดทุกข้อ
43. ข้อใดผิด ( ย้ำออกบ่อยใน ข้อสอบใบขับขี่ )
ก.รถยนต์ส่วนบุคคล นำมาใช้รับจ้างได้  ข.รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ห้ามนำมาใช้ในการรับจ้างบรรทุกผู้โดยสาร
ค.รถจักรยานยนต์สาธารณะ ใช้เพื่อการรับจ้างบรรทุกผู้โดยสาร ง.รถจักรยานยนต์สาธารณะ ใช้ในกิจการส่วนตัวได้
44. นาย ก.นำรถจักรยานยนต์สาธารณะของตนเองรับส่งภรรยาไปตลาดได้หรือไม่อย่างไร
ก.ได้ เพราะภรรยานาย ก.เป็นคนในครอบครัว ข.ได้ เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถนำมาใช้กิจการส่วนตัวของเจ้าของรถได้ 
ค.ไม่ได้ เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องนำมารับจ้างเท่านั้น ง.ไม่ได้ เพราะ รถจักรยานยนต์สาธารณะห้ามใช้ในกิจการส่วนบุคคลของเจ้าของรถ
45. รถประเภทใดต่อไปนี้ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้
ก.รถจักรยานยนต์สาธารณะ  ข.รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค.รถยนต์ส่วนบุคคล ง.รถตู้ส่วนบุคคล
46. รถยนต์ ไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม (ป้ายแดง) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ขับได้ในช่วงเวลาใด
ก.ขับได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง.16.00 น. ข.ขับได้ตลอดเวลา
ค.ห้ามขับเพราะยังไม่ได้เสียภาษี ง.ขับได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก
47. รถที่ไม่ได้เสียภาษีภายในเวลาที่กำหนดต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละเท่าใด
ก.ร้อยละ 1 บาทต่อเดือน ข.ร้อยละ 1 บาทต่อปี
ค.ร้อยละ 10 บาทต่อเดือน ง.ร้อยละ 10 บาทต่อปี
48. รถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบสามปี จะมีผลตามกฎหมายอย่างใด
ก.ทะเบียนระงับ  ข.สามารถนำรถไปตรวจสภาพและต่อภาษีประจำปีได้
ค.สามารถกระทำได้ตามข้อ 1 และ 2 ง.สามารถนำรถไปแจ้งไม่ใช้ตลอดไปและจดทะเบียนใหม่ได้
49. ข้อใดถูกต้อง
ก.รถยนต์อายุการใช้งานครบ 5 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน ข.รถยนต์อายุการใช้งานครบ 7 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน 
ค.รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานครบ 7 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน ง.รถยนต์อายุการใช้งานครบ 10 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
50. ข้อใดถูกต้อง
ก.รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานครบ 5 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน  ข.รถยนต์อายุการใช้งานครบ 5 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
ค.รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานครบ 7 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน ง.รถยนต์อายุการใช้งานครบ 10 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
51. ข้อใดถูกต้องในขณะขับรถ
ก.ผู้ขับรถต้องมีสำเนาใบอนุญาตขับรถ และใบคู่มือจดทะเบียนรถ ข.ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถ และใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ค.ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถ และสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ  ง.ผู้ขับรถต้องมีสำเนาใบอนุญาตขับรถ และสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ
52. ข้อใดถูกต้อง
ก.ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้ ข.ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลได้ 
ค.ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้ ง.ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
53. ข้อใดถูกต้อง
ก.ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้  ข.ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
ค.ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้ ง.ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้
54. ข้อใดถูกต้อง
ก.ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้ ข.ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้
ค.ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้ ง.ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้
55. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวมีอายุกี่ปี
ก.1 ปี ข.2 ปี 
ค.3 ปี ง.5 ปี
56. หากประสงค์จะเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวเป็นประเภทส่วนบุคคลชนิด 5 ปี ข้อใดถูกต้อง
ก.สามารถเปลี่ยนได้ล่วงหน้า 30 วัน ข.สามารถเปลี่ยนได้ล่วงหน้า 60 วัน 
ค.สามารถเปลี่ยนได้ล่วงหน้า 1 เดือน ง.สามารถเปลี่ยนได้ล่วงหน้า 3 เดือน
57. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปีต่ออายุล่วงหน้ากี่เดือน
ก.1 เดือน ข.3 เดือน 
ค.4 เดือน ง.6 เดือน
58. นาย ก.เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว จะต้องไปดำเนินการที่ใด
ก.สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ทุกแห่ง  ข.สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้น กรุงเทพมมหานคร
ค.สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้น สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง ง.ผิดทุกข้อ
59. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วราวต้องมีอายุกี่ปี
ก.ไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ ข.ไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์
ค.ไม่ต่ำกว่า 17 ปี บริบูรณ์ ง.ไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
60. นายชาย พิการไม่มีนิ้วมือข้างซ้าย ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวได้หรือไม่
ก.ไม่ได้ เพราะ นายชายเป็นผู้มีร่างกายพิการ ข.ไม่ได้ เพราะ ขัดต่อระเบียบกรมการขนส่งทางบก
ค.ได้ เพราะ หากนายชายมีบัตรผู้พิการ ง.ได้ เพราะ ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
61. บุคคลในข้อต่อไปนี้บุคคลใดสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้
ก.นายชาย ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้  ข.นางหญิงเป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ค.นายดำ เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดใบอนุญาต ง.นางแดง.เป็นวัณโรค
62. นายแดง.ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ข้อใดถูกต้อง
ก.นายแดง.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ข.นายแดงต้องได้รับใบอนุญาตขับรถมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ค.นายแดง.ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้ ง.ถูกทุกข้อ
63. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
ก.ต้องรู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร  ข.อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
ค.มีประสบการณ์ในการขับรถมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี ง.ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับรถยนต์
64. ข้อใดถูกต้อง
ก.มีสัญชาติไทย ข.ต้องรู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร
ค.ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ ง.ถูกทุกข้อ
65. หากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตขับรถ ท่านจะปฏิบัติอย่างไร
ก.แจ้งให้นายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตและนำใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืนกรมการขนส่งทางบก  ข.แจ้งให้นายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญาต
ค.ใช้ใบอนุญาตขับรถนั้นต่อไป ง.นำใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืน
66. กรณีถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน
ก.30 วัน ข.15 วัน 
ค.45 วัน ง.60 วัน
67. กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน
ก.45 วัน ข.15 วัน 
ค.30 วัน ง.60 วัน
68. กรณีถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน
ก.15 วัน  ข.30 วัน
ค.60 วัน ง.90 วัน
69. ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต้องส่งคืนใบอนุญาตขับรถให้แก่นายทะเบียนภายในกี่วัน
ก.30 วัน ข.15 วัน 
ค.60 วัน ง.90 วัน
70. ใบอนุญาตขับรถสูญหายต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วันนับแต่วันทราบเหตุนั้น ( ย้ำออกบ่อยใน ข้อสอบใบขับขี่ )
ก.15 วัน  ข.30 วัน
ค.60 วัน ง.90 วัน
71. ใบอนุญาตขับรถชำรุดในสาระสำคัญต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วันนับแต่วันทราบเหตุนั้น
ก.30 วัน ข.15 วัน 
ค.60 วัน ง.90 วัน
72. เมื่อกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และได้รับคำสั่งผู้ตรวจการรถยนต์ให้ไปรายงานตัวผู้ขับรถจะต้องไปรายงานตัว ต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก.7 วัน  ข.3 วัน
ค.10 วัน ง.15 วัน
73. กรณีใดผู้ขับรถยนต์สาธารณะสามารถปฎิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้
ก.ผู้โดยสารเป็นบุคคลวิกลจริต ข.ผู้โดยสารเมาสุรา
ค.ผู้โดยสารนำทุเรียนส่งกลิ่นขึ้นมาบนรถ ง.ถูกทุกข้อ
74. ผู้ขับรถยนต์สาธารณะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่ตกลงกันไว้  ข.ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นที่สุด
ค.ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่เร็วที่สุด ง.พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่อ้อม
75. ผู้ขับรถยนต์สาธารณะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นที่สุด  ข.ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่ตกลงกันไว้
ค.ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่เร็วที่สุด ง.พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่อ้อม
76. ผู้ขับรถผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก.ปฎิเสธผู้โดยสารในเส้นทางที่จราจรติดขัด ข.ไม่สูบบุหรี่ 
ค.ใช้ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลแทนเมื่อใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะขาดอายุ ง.เปิดวิทยุเสียงดังเพื่อให้ผู้โดยสารฟังแก้เครียด
77. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก.เปิดวิทยุเสียงดังเพื่อให้ผู้โดยสารฟังแก้เครียด ข.พูดคุยเสียงดังรบกวนผู้อื่น
ค.ไม่ทำตนน่ารำคาญ  ง.สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด
78. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก.สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด ข.พูดคุยเสียงดัง
ค.ใส่เสื้อยืดขับรถ ง.ไม่กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี
79. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก.ไม่ก้าวร้าว ดูหมิ่นผู้โดยสาร  ข.พูดคุยเสียงดัง
ค.ใส่เสื้อยืดขับรถ ง.สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด
80. ในขับรถผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก.สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด ข.ตักเตือนผู้โดยสารเมื่อแต่งกายไม่สุภาพ
ค.ใส่เครื่องแบบพนักงานขับรถในเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจประจำ ง.ไม่เสพสุราของมึนเมา
81. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก.เปิดวิทยุเสียงดังเพื่อให้ผู้โดยสารฟังแก้เครียด ข.ไม่เสพยาเสพติดให้โทษ 
ค.จอดรถตามความต้องการข้องผู้ดดยสาร ง.สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด
82. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก.ไม่เสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท  ข.ขับด้วยความเร็วเมื่อผู้โดยสารเร่งรีบ
ค.ตามใจผู้โดยสารเพื่อให้ถึงจุดหมายให้เร็วที่สุด ง.สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด
83. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก.ชวนผู้โดยสารคุยเพื่อความเป็นกันเอง ข.เมื่อง่วงก็ขออนุญาตผู้โดยสารจอดนอน
ค.ไม่ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ ง.แจกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อหาลูกค้า
84. ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถมีโทษอย่างไร
ก.จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ข.ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ค.จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ง.ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
85. ผู้ใดขับรถโดยใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุมีโทษอย่างไร
ก.ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ข.จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค.จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ง.ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
86. นาย ก.ใช้รถยนต์มาแล้วเป็นปีที่ 6 ประสงค์จะเสียภาษีรถประจำปีต้องใช้เอกสารใดในการชำระภาษีรถ
ก.ใบรับรองการผ่านตรวจสภาพเอกชน , พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ, คู่มือจดทะเบียนรถ ข.ใบรับรองการผ่านตรวจสภาพเอกชน , พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
ค.ใบรับรองการผ่านตรวจสภาพเอกชน, คู่มือจดทะเบียนรถ ง.ใบรับรองการผ่านตรวจสภาพเอกชน , พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ, สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ
87. เมื่อรถทะเบียนระงับ หากประสงค์จะจดทะเบียนรถใหม่ต้องนำรถไปตรวจสภาพรถที่ใด
ก.สำนักงานขนส่งจังหวัดในภูมิลำเนาที่ประสงค์จดทะเบียนรถ  ข.สถานตรวจสภาพเอกชนในภูมิลำเนาที่ประสงค์จดทะเบียนรถ
ค.สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสาขาในภูมิลำเนาที่ประสงค์จดทะเบียนรถ ง.ไม่สามารถจดทะเบียนรถได้เนื่องจากทะเบียนระงับแล้ว
88. ประกันภัยชนิดใดใช้ประกอบการต่ออายุภาษีประจำปี
ก.ประกันภัยชนิด 1 ข.ประกันภัยชนิด 2
ค.ประกันภัยชนิด 3 ง.ประกันภัยชนิด คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ข้อสอบใบขับขี่ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขับขี่ได้ทดสอบความรู้ก่อนจะขับรถสู่ท้องถนนจริง เพื่อปฎิบัติตามกฎหมายจราจร การใช้รถอย่างถูกประเภท ปฎิบัติตัวตามกฎหมายบ้านเมือง และยังเป็นการช่วยย้ำสติเวลาคิดจะทำอะไรผิดกฎหมาย เพราะนอกจากจะทำให้ตัวเองเดือดร้อน ยังทำให้ผู้อื่นต้องมาเดือดร้อนอีกด้วย สุดท้ายก็ขอให้คนที่จะสอบใบขับขี่ทุกท่าน สอบผ่านตามที่ได้คาดหวังไว้ด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://richcarsthailand.com/