คำศัพท์ประกันวินาศภัย ฉบับตัวอักษร Z

คำศัพท์ประกันวินาศภัย

หมวดหมู่ตัวอักษร Z

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ภาษาไทย ความหมาย / คือ

 

ZILLMERISATION

 

วิธีของซิลล์เมอร์ วิธีการประเมินหนี้สินทางคณิตศาสตร์ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่ถูกตัดเป็นค่าใช้จ่ายเป็นงวดๆ แต่จะนำทั้งจำนวนมาหักออกจากเงินสำรองประกันภัยที่ตั้งไว้

 

ZONING

 

คำชี้ขาด การแบ่งเขตรับประกันภัยโดยแบ่งเป็นเขตย่อยๆ เพื่อกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย เช่น การประกันภัยแผ่นดินไหว หรือเพื่อช่วยให้ผู้รับประกันภัยตัดสินใจสำหรับวงเงินเอาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยสามารถรับเสี่ยงภัยได้ ตามความเหมาะสมในเขตย่อยเขตหนึ่งๆ

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : oic.or.th (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
หมวดหมู่ : คำศัพท์ประกันวินาศภัย