คำศัพท์ประกันวินาศภัย ฉบับตัวอักษร Y

คำศัพท์ประกันวินาศภัย

หมวดหมู่ตัวอักษร Y

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ภาษาไทย ความหมาย / คือ

 

 

YACHT INSURANCE

 

การประกันภัยเรือยอช์ต การประกันภัยที่คุ้มครองเรือยอช์ต โดยปรกติ จะคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการกู้เรือและค่าใช้จ่ายในการเรียกร้องและการทำการตลอดจนความรับผิดต่อบุคคลภายนอกรวมทั้งผู้โดยสารด้วย

 

 

YEAR FREE OF PREMIUM

 

ปีปลอดเบี้ยประกันภัย ในทุกๆ รอบปีที่กำหนด ผู้รับประกันภัยบางรายอาจเสนอรับประกันภัยชนิดไม่คิดเบี้ยประกันภัย เมื่อครบรอบปีที่กำหนด ส่วนใหญ่จะเป็นการประกันภัยบ้านอยู่อาศัย

 

 

YORK-ANTWERP RULES

 

กฎยอร์ก-แอนต์เวิร์ป กฎชุดหนึ่งที่ใช้กับการเฉลี่ยความเสียหายร่วม ซึ่งประกอบด้วยกฎตามตัวเลขและกฎตามตัวอักษร โดยกำหนดว่า การเฉลี่ยความเสียหายร่วมจะยึดกฎตามตัวอักษร เว้นแต่จะมีกฎตามตัวเลขกำหนดไว้

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : oic.or.th (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
หมวดหมู่ : คำศัพท์ประกันวินาศภัย