คำศัพท์ประกันวินาศภัย ฉบับตัวอักษร M

คำศัพท์ประกันวินาศภัย

หมวดหมู่ตัวอักษร M

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ภาษาไทย ความหมาย / คือ
MADE GOOD

 

ทรัพย์สินสละทิ้ง ในกรณีที่เกิดเหตุอันตรายต่อการเดินเรือซึ่งจำเป็นที่จะต้องสละสินค้าบางส่วนที่บรรทุกอยู่ในเรือหรือชิ้นส่วนของเรือบางชิ้น เช่น การโยนสินค้าลงทะเล เพื่อให้เรือเดิกทางต่อไปได้โดยปลอดภัย ซึ่งผู้เป็นเจ้าของเรือ หรือเจ้าของสินค้าจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายสำหรับสินค้า หรือชิ้นส่วนของเรือที่ได้สละไป สินค้าหรือชิ้นส่วนของเรือที่ได้สละทิ้งไปนั้น เรียกว่า ทรัพย์สินสละทิ้ง
MAINTENANCE BOND INSURANCE การประกันภัยการค้ำประกันการบำรุงรักษา การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการค้ำประกันความบกพร่องของวัสดุหรือผลงานที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเป้าหมายตามที่ตกลงกันไว้ เช่น การขายเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ขายจะให้การรับรองถึงสมรรถนะการผลิตหรือสมรรถภาพของเครื่องจักร ถ้าหากว่าเครื่องจักรทำงานไม่ได้ตามเป้าหมายหรือบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ขายเครื่องจักรจะต้องรับผิดชอบตามที่ตกลงกันไว้ ในกรณีที่ผู้ขายเครื่องจักรจะนำความรับผิดนี้ไปเอาประกันภัยไว้ก็ได้
MALICIOUS DAMAGE

 

ความเสียหายจากการกลั่นแกล้ง ความเสียหายที่เกิดจากการกลั่นแกล้งโดยบุคคลคนเดียวหรือหลายคนแต่ยังไม่ลุกลามถึงขั้นร้ายแรงเป็นจลาจล
MALUS เบี้ยลงโทษ ส่วนของเบี้ยประกันภัยที่เก็บเพิ่มจากอัตราปรกติเนื่องจากผู้เอาประกันภัยมีประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน มากกว่าที่กำหนดไว้
MANUAL คู่มือ หนังสือคู่มือที่บริษัทประกันภัยจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการรับประกันภัย ในคู่มือดังกล่าวจะกำหนดแนวทางเกี่ยวกับอัตราเบี้ยประกัน ประเภทของภัยที่จะรับได้ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ เป็นต้น
MANUAL UNDERWRITING คู่มือการรับประกันภัย หนังสือคู่มือที่บริษัทประกันภัยจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการรับประกันภัย ในคู่มือดังกล่าวจะกำหนดแนวทางเกี่ยวกับอัตราเบี้ยประกัน ประเภทของภัยที่จะรับได้ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ
MARINE CARGO INSURANCE การประกันภัยสินค้าขนส่ง การประกันภัยสินค้าและพัสดุไปรษณีย์ที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเล ทางบก หรือทางอากาศ
MARINE HULL INSURANCE การรับประกันภัยตัวเรือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากตัวเรือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ของเรือ และอาจให้ความคุ้มครองถึงความรับผิดบางกรณี
MARINE INSURANCE การประกันภัยทางทะเล การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวเรือ สินค้า รวมทั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล
MARKET CAPACITY ขีดความสามารถของตลาดรับประกันภัย ความสามารถสูงสุดของผู้รับประกันภัยต่างๆ ในตลาดประกันภัย ที่จะรับประกันภัยไว้ได้
MATERIAL DAMAGE WARRANTY คำรับรองความเสียหายทรัพย์สิน คำรับรองข้อหนึ่งในกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชงักซึ่งกำหนดเงื่อนไขว่า กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชงักจะมีผลก็ต่อเมื่อได้มีการเอาประกันภัยเพื่อความเสียหายของทรัพย์สินแล้ว และได้มีการจ่ายหรือยอมรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์นั้นแล้ว
MATERIAL FACT ข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อความจริงที่มีอิทธิพลต่อการพิจารณาตัดสินใจในการรับเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัยว่า จะรับประกันภัยหรือไม่ และควรกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเท่าใด
MATERIAL PROPERTY ทรัพย์สินที่มีตัวตน ทรัพย์สินที่จับต้องได้ซึ่งแตกต่างจากทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง เช่น สิทธิบัตร
MAXIMUM POSSIBLE LOSS ความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น ความสูญเสียหรือเสียหายสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรับประกันภัยรายหนึ่ง
MAXIMUM PROBABLE LOSS ความเสียหายสูงสุดที่น่าจะเป็น การประมาณการความเสียหายสูงสุดที่น่าจะเป็นได้ในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
MAXIMUM VALUE INSURANCE การประกันภัยแบบกำหนดมูลค่าสูงสุด วิธีการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยของสินค้าคงคลังที่ใช้ในการประกันอัคคีภัย โดยกำหนดมูลค่าสูงสุดของสินค้าเป็นเงินเอาประกันภัย ถ้าหากสินค้ามีมูลค่าที่ต่ำกว่ามูลค่าสูงสุดที่กำหนดไว้ ผู้รับประกันภัยจะให้ส่วนลดแก่ผู้เอาประกันภัย
MEASURE OF INDEMNITY หลักการคำนวณค่าสินไหมทดแทน หลักที่ใช้คำนวณค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ได้รับจากการประกันภัยที่เป็นสัญญาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
MEMBER OF LLOYD'S สมาชิกสถาบันลอยด์ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าเป็นสมาชิกของสถาบันลอยด์เพื่อเป็นสมาชิกรับประกันภัยหรือเป็นสมาชิกที่ไม่ใช่สมาชิกรับประกันภัย ซึ่งมีน้อยมาก
MEMORANDUM CLAUSE ข้อกำหนดเมมโมแรนดัม ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล ซึ่งกำหนดให้ยกเว้นความคุ้มครองความเสียหายบางส่วน โดยกำหนดขีดปลอดความรับผิดไว้สำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดความเสียหายขึ้นแก่สินค้าตามที่ได้ระบุไว้
MARGER การรวมบริษัท , หลักควบความเสียหาย การรวมบริษัท การรวมบริษัทเข้าด้วยกัน , หลักควบความเสียหาย หลักที่ระบุว่า เมื่อมีความเสียหายสิ้นเชิงเกิดขึ้นหลังจากความเสียหายบางส่วนให้ถือว่าความเสียหายบางส่วนนั้นรวมอยู่ในความเสียหาย สิ้นเชิงฉะนั้นบริษัทจะรับผิดเฉพาะความเสียหายสิ้นเชิงเท่านั้น
MERIT RATING การกำหนดอัตราตามความเป็นธรรม ระบบหนึ่งในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย โดยมีการให้ลดอัตราสำหรับลักษณะภัยที่ดีมีความเสี่ยงต่ำ และเพิ่มอัตราสำหรับลักษณะภัยที่ไม่ดีมีความเสี่ยงสูง
METAL WORGERS'EXTENSION การขยายความคุ้มครองเครื่องจักรระหว่างขนย้าย การขยายความคุ้มครองของการประกันอัคคีภัยสำหรับเครื่องจักร โดยให้รวมถึงภัยขณะขนย้ายไปหรือมา หรือตั้งอยู่ ณ สถานที่ของผู้ผลิตเครื่องจักร หรือของวิศวกร ผู้สร้าง ช่างโลหะ ลูกค้า หรือของผู้รับเหมาช่วง
MINIMISING A LOSS การบรรเทาวินาศภัย เมื่อมีวินาศภัยเกิดขึ้นผู้ถือกรมธรรม์มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการตามควรทุกประการเพื่อให้ความเสียหายน้อยที่สุด เสมือนหนึ่งว่าทรัพย์สินนั้นไม่ได้เอาประกันภัยไว้
MINIMUM PREMIUM เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ จำนวนเบี้ยประกันภัยต่ำสุดต่อกรมธรรม์ที่ผู้รับประกันภัยกำหนดไว้สำหรับการประกันภัยบางประเภท เพื่อให้พอเพียงกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
MINIMUM RATE อัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำสุดที่ผู้รับประกันภัยจะสามารถรับประกันภัยไว้ได้
MISDESCRIPTION รายละเอียดคลาดเคลื่อน ถ้อยแถลงของผู้ขอเอาประกันภัยเกี่ยวกับรายละเอียดของภัยที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
MISREPRESENTATION การแถลงข้อความเป็นเท็จ ในการขอเอาประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความต่างๆ ให้แก่ผู้รับประกันภัยตามความเป็นจริง ถ้าการแถลงข้อความเหล่านั้นเป็นเท็จและข้อความที่แถลงเป็นเท็จนั้นเป็นสาระสำคัญของการรับประกันภัย จะมีผลให้สัญญาประกันภัยเป็นโมฆียะ ผู้รับประกันภัยมีสิทธิ์ออกล้างสัญญาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยทั่วไป การแถลงข้อความนั้นจะเกิดขึ้น เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยได้ตอบคำถามในใบขอเอาใบประกันภัยหรือใบแถลงสุขภาพ
MISSING BENEFICIARIES INDEMNITY การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้รับมรดกสาบสูญ ในกรณีที่ผู้รับมรดกคนหนึ่งหายสาบสูญไป และผู้จัดการมรดกประสงค์จะแบ่งมรดกนั้นให้แก่ผู้รับมรดกคนอื่นๆ ที่เหลืออยู่ ผู้จัดการมรดกสามารถซื้อประกันภัยเพื่อคุ้มครองในกรณีที่ผู้รับมรดกที่หายสาบสูญไปนั้นมาปรากฏตัวภายหลังและมาขอรับส่วนแบ่งมรดก ในส่วนของตน
MISSING DOCUMENT INDEMNITY การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเอกสารสูญหาย การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเอกสารสำคัญของผู้เอาประกันภัยที่สูญหายไป และมีผู้นำเอกสารนั้นไปใช้ ทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิด ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้สำหรับความรับผิดนั้น
MIXED POLICY กรมธรรม์ผสม กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลที่คุ้มครองทั้งแบบเฉพาะแต่ละเที่ยวและแบบกำหนดเวลาผสมกัน
MORTGAGE CLAUSE ข้อกำหนดผู้รับจำนอง ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินที่ให้สิทธิ์ในการรับประโยชน์ตามกรมธรรม์แก่ผู้รับจำนอง
MORTGAGE GUARANTEE การค้ำประกันการจำนอง การค้ำประกันให้แก่ผู้รับจำนองว่า ผู้รับจำนองจะได้รับการชำระหนี้จากการรับจำนองนั้นตามระยะเวลาที่กำหนด
MORTGAGE GUARANTEE CERTIFICATE เอกสารค้ำประกันการจำนอง เอกสารที่ผู้รับประกันภัยออกให้แก่ผู้รับจำนองเพื่อยืนยันว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในการประกันภัยที่จะเกิดผลเสียต่อผู้รับจำนง ผู้รับประกันภัยจะต้องแจ้งให้ผู้รับจำนองทราบ และจะไม่ตกลงเกี่ยวกับค่าเสียหายโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับจำนองก่อน
MOTOR CYCLE INSURANCE การประกันภัยจักรยานยนต์ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุแก่รถจักรยานยนต์ โดยทั่วไป จะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ ผู้โดยสาร ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
MOTOR INSURANCE การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์ โดยทั่วไปจะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถผู้โดยสาร ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
MULTIPLE LINE INSERER ผู้รับประกันภัยหลายประเภท ใช้ในสหรัฐอเมริกาหมายถึง ผู้รับประกันภัยที่รับประกันภัยประเภทต่างๆ หลายประเภท
MUTUAL INSURANCE COMPANY บริษัทประกันภัยแบบสหการ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจประกันภัยแบบสหการ สำหรับบริษัทประกันวินาศภัยอาจจะจำกัดธุรกิจ โดยรับเสี่ยงภัยเฉพาะการเสี่ยงภัยของกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้น เช่น สมาชิกของสมาคมการค้าซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ร่วมทุนจัดตั้งขึ้น สำหรับบริษัทประกันชีวิตโดยทั่วไปจัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์การบริหารและควบคุม กระทำโดยผู้ถือกรมธรรม์
MUTUALISATION การแปลงเป็นแบบสหการ การแปลงบริษัทประกันภัยแบบอื่นเป็นแบบสหการ

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : oic.or.th (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
หมวดหมู่ : คำศัพท์ประกันวินาศภัย