คำศัพท์ประกันวินาศภัย ฉบับตัวอักษร L

คำศัพท์ประกันวินาศภัย

หมวดหมู่ตัวอักษร L

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ภาษาไทย ความหมาย / คือ
LABEL CLAUSE

 

ข้อกำหนดฉลากสินค้า ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเล ซึ่งจำกัดความรับผิดของผู้รับประกันภัยในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อฉลากสินค้าที่เอาประกันภัยไว้ โดยให้ผู้รับประกันภัยรับผิดชอบ ไม่เกินมูลค่าของฉลากหรือค่าเปลี่ยนฉลากให้เหมือนเดิม
LAND RISKS ภัยบก การประกันภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่อยู่บนบก ซึ่งผู้รับประกันภัยโดยทั่วไปจะไม่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยสงคราม

LARCENY

การลักทรัพย์ การเอาทรัพย์สินของบุคคลอื่นไปโดยเจตนาและไม่ชอบด้วยกฎหมาย
LATENT DEFECT ข้อบกพร่องแฝง ข้อบกพร่องที่ไม่อาจเห็นได้เด่นชัดหรือไม่อาจรู้ว่ามีข้อบกพร่อง แม้จะได้ใช้ความระมัดระวังตามปรกติทั่วไปแล้วก็ตาม
LAW OF LARGE NUMBERS กฎว่าด้วยจำนวนมาก กฎว่าด้วยความเป็นไปได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการประกันภัย ถ้าจำนวนวัตถุหรือเหตุที่เอาประกันภัยไว้มีจำนวนมากเท่าใด ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นจะใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดจริงมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแต่ละประเภทของผู้รับประกันภัย
LAYER ช่วงชั้นความรับผิด เป็นคำที่ใช้ในการประกันภัยต่อ ซึ่งแบ่งความรับผิดของผู้รับประกันภัยต่อแต่ละรายออกเป็นช่วงๆ ดังเช่น ผู้รับประกันภัยต่อรายที่ 1 รับผิดสำหรับความเสียหายตั้งแต่เกิน 500,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท ผู้รับประกันภัยต่อรายที่ 2 รับผิดสำหรับความเสียหายตั้งแต่เกิน 2,000,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท ผู้รับประกันภัยต่อรายที่ 3 รับผิดสำหรับความเสียหายตั้งแต่เกิน 5,000,000 บาท ถึง 10,000,000 บาท เป็นต้น
LAY-UP RETURN เบี้ยประกันภัยจ่ายคืนระหว่างหยุดใช้งาน เบี้ยประกันภัยส่วนที่ผู้รับประกันภัยคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัยในช่วงที่เรือที่เอาประกันภัยขึ้นคานเพื่อซ่อมแซม หรือหยุดใช้งาน
LEAD ผู้รับประกันภัยนำ ผู้รับประกันภัยที่เป็นบุคคลแรกในการพิจารณาและรับประกันภัย ผู้รับประกันภัยรายอื่นๆ จะเป็นผู้ตาม โดยยอมรับเงื่อนไขและอัตราที่ผู้รับประกันภัยนำนี้กำหนดขึ้น
LEADING UNDERWRITER ผู้รับประกันภัยนำ ผู้รับประกันภัยที่เป็นบุคคลแรกในการพิจารณาและรับประกันภัย ผู้รับประกันภัยรายอื่นๆ จะเป็นผู้ตาม โดยยอมรับเงื่อนไขและอัตราที่ผู้รับประกันภัยนำนี้กำหนดขึ้น
LEADING UNDERWRITER’S AGREEMENT ข้อตกลงผู้รับประกันภัยนำ ข้อตกลงที่ใช้ในตลาดประกันภัยทางทะเลในลอนดอน ซึ่งกำหนดว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภัยที่เอาประกันภัยไว้ และการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อสาระสำคัญของภัย ให้ผู้รับประกันภัยนำที่ได้รับมอบหมายไว้ตกลงได้ โดยจะมีผลผูกพันผู้รับประกันภัยรายอื่นๆ ด้วย
LEGAL (COSTS AND EXPENSES) INSURANCE การประกันภัยคดีความ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่เกิดแก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีดังต่อไปนี้ ก. การเป็นโจทก์ฟ้องร้องคดีทางแพ่งต่อบุคคลภายนอก ข. การเป็นจำเลยต่อสู้คดีทางแพ่งกับบุคคลภายนอก ค. การต่อสู้คดีอาญาที่เป็นความผิดโดยประมาท
LEGAL COSTS EXTENSION การขยายความคุ้มครองคดีความ การขยายความความคุ้มครองของการประกันภัยความรับผิด โดยขยายความคุ้มครองไปถึงค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องร้องคดีต่อบุคคลภายนอกด้วย (โดยปรกติ กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดจะคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีในฐานะเป็นจำเลย ซึ่งเกิดจากการกระทำละเมิดอยู่แล้ว)
LEGAL PROTECTION INSURANCE การประกันภัยคดีความ การขยายความความคุ้มครองของการประกันภัยความรับผิด โดยขยายความคุ้มครองไปถึงค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องร้องคดีต่อบุคคลภายนอกด้วย (โดยปรกติ กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดจะคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีในฐานะเป็นจำเลย ซึ่งเกิดจากการกระทำละเมิดอยู่แล้ว) คำศัพท์ประกันวินาศภัย
LETTERED RULES กฎตามตัวอักษร กฎต่างๆ ที่นำหน้าด้วยอักษรในกฎยกร์ก-แอนต์เวิร์ป กฎตามตัวอักษรนี้จะนำมาใช้ต่อเมื่อไม่สามารถนำกฎตามตัวเลขมาใช้ได้
LETTER OF INDEMNITY หนังสือค้ำประกันการชดใช้ค่าเสียหาย หนังสือรับรองการชดใช้ค่าเสียหายแทนบุคคลที่ระบุชื่อไว้สำหรับความเสียหายที่เกิดจากผลการกระทำหรือความ รับผิดตามกฎหมายที่บุคคลที่ระบุชื่อไว้นั้นกระทำขึ้น เช่น ในกรณีที่เกิดความเสียหายร่วม เมื่อเรือถึงท่าและเจ้าของสินค้าต้องการนำสินค้าขึ้นจากเรือ เพื่อเป็นประกันว่าจะชดใช้ค่าเสียหายร่วมให้
LEVEL RATE : LEVEL PREMIUM เบี้ยประกันภัยอัตราคงที่ เบี้ยประกันภัยที่ผู้ถือกรมธรรม์ต้องจ่ายทุกงวด จำนวนงวดละเท่าๆ กัน ตลอดระยะเวลาที่ต้องชำระ ตามข้อตกลง
LIABILITY INSURANCE การประกันภัยความรับผิด การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก โดยทั่วไปได้แก่ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต และร่างกายของบุคคลภายนอก
LIABLE OR NOT LIABLE รับผิดหรือไม่รับผิด เงื่อนไขที่ใช้ในสัญญาประกันภัยต่อ ว่าผู้รับประกันภัยต่อจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เฉพาะค่าสินไหมทดแทนซึ่งเกิดจากความรับผิดตามสัญญาประกันภัยเบื้องต้นเท่านั้น แต่จะรับผิดสำหรับการชดใช้ด้วยการุณย์ (ex gracai payment) ที่ผู้รับประกันภัยได้จ่ายไปในกรณีที่ไม่ต้องรับผิดตามสัญญา ถ้าไม่มีเงื่อนไขดังกล่าวผู้รับประกันภัยต่อไม่ต้องรับผิดสำหรับการชดใช้ด้วยการุณย์
LIBLE AND SLANDER INSURANCE การประกันภัยการหมิ่นประมาท การประกันภัยความรับผิดฐานหมิ่นประมาท โดยทำให้บุคคลอื่นเสียหายหรือเสียชื่อเสียง ผู้เอาประกันภัยส่วนใหญ่เป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา สำนักพิมพ์ เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ปรกติจะไม่คุ้มครองการหมิ่นประมาทโดยเจตนา และผู้เอาประกันภัยจะต้องร่วมรับผิดเองบางส่วนด้วย
LICENCE INSURANCE การประกันภัยใบอนุญาต การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายทางการเงินที่เกิดจากการถูกเพิกถอนใบอนุญาต ส่วนใหญ่จะเป็นการประกันภัยใบอนุญาตเกี่ยวกับการจำหน่ายสุราหรือใบอนุญาตสถานเริงรมย์
LIMITATION OF LIABILITY การจำกัดจำนวนความรับผิดชอบ ความรับผิดสูงสุดตามที่กฏหมายกำหนดไว้สำหรับเจ้าของหรือผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย เช่น การกำหนดจำนวนความรับผิดสูงสุดตามพระราชบัญญัติการขนส่งสินค้า ค.ศ.1971 ของอังกฤษ
LIMITED CONDITIONS เงื่อนไขจำกัดความเสียหาย เงื่อนไขในการประกันภัยซึ่งระบุว่า ไม่คุ้มครองความเสียหายบางส่วน โดยผู้รับประกันภัยจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเฉพาะความเสียหายสิ้นเชิงเท่านั้น
LIMITED TERMS เงื่อนไขจำกัดความเสียหาย เงื่อนไขในการประกันภัยซึ่งระบุว่า ไม่คุ้มครองความเสียหายบางส่วน โดยผู้รับประกันภัยจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเฉพาะความเสียหายสิ้นเชิงเท่านั้น
LIMIT OF INDEMNITY ขีดจำกัดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้รับประกันภัยจะจ่ายได้ตามสัญญาประกันภัยซึ่งเป็นสัญญาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ทั้งนี้อาจจะกำหนดจำนวนเงินสูงสุดนี้ไว้ต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง หรือต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น
LIMIT OF LAIBILITY ขีดจำกัดความรับผิด จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้รับประกันภัยจะจ่ายได้ตามสัญญาประกันภัยซึ่งเป็นสัญญาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ทั้งนี้อาจจะกำหนดจำนวนเงินสูงสุดนี้ไว้ต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง หรือต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น
LINE ส่วนรับประกันภัย , ประเภทของการประกันภัย 1. ส่วนรับประกันภัย จำนวนหรือส่วนที่ผู้รับประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยต่อหรือผู้รับประกันภัยของสถาบันลอยด์รับเสี่ยงภัยไว้ ในกรณีการประกันภัยต่อ จำนวนที่ผู้รับประกันภัยรับเสี่ยงภัยไว้เอง เรียกว่า ส่วนรับประกันภัย ดังนั้น สำหรับสัญญาเอาประกันภัยต่อ 10 ส่วน จึงหมายความว่า ผู้รับประกันภัยจะรับเสี่ยงไว้เอง 1 ส่วน และผู้รับประกันภัยต่อจะรับไว้ 10 ส่วน รวมเป็น 11 ส่วน
2. ประเภทของการประกันภัย เช่น การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์
LINE SHEET ตารางส่วนรับประกันภัย ตารางที่แสดงจำนวนสูงสุดที่ผู้รับประกันภัยจะรับประกันภัยสำหรับภัยประเภทต่างๆ เพื่อให้พนักงานรับประกันภัยของตนใช้เป็นแนวทางในการพิจารณารับประกันภัย
LIQUIDATOR’S BOND กรมธรรม์ค้ำประกันผู้ชำระบัญชี กรมธรรม์ค้ำประกันความเสียหายที่ผู้ชำระบัญชีอาจจะก่อให้เกิดขึ้นระหว่างการชำระบัญชีบริษัทที่จะเลิกกิจการ
LITIGATION COSTS AND EXPENSES ค่าใช้จ่ายในการสู้คดี ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีของผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ถูกบุคคลภายนอกฟ้องร้อง ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองโดยการประกันภัยความรับผิดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้แก่ ค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าทนาย เป็นต้น แต่ไม่รวมค่าปรับ
LIVESTOCK INSURANCE การประกันภัยปศุสัตว์ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียทางการเงินเนื่องจากการตายของปศุสัตว์
LLOYD’S ACTS พระราชบัญญัติสถาบันลอยด์ พระราชบัญญัติกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับสถาบันลอยด์ ออกใช้ครั้งแรกใน ค.ศ. 1871 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในระยะต่อมา
LLOYD’S AGENCY SYSTEM ระบบตัวแทนของสถาบันลอยด์ ระบบตัวแทนที่มีข่ายงานทั่วโลก ซึ่งสถาบันลอยด์ได้แต่ตั้งขึ้นเพื่อให้รวบรวมข่าวสารและทำหน้าที่บางประการให้แก่ผู้รับประกันภัย ที่เป็มสมาชิกของสถาบันลอยด์
LLOYD’S AGENT ตัวแทนของสถาบันลอยด์ บุคคลที่สถาบันลอยด์แต่งตั้งขึ้นเพื่อให้หาข่าว เช่น ข่าววงการเดินเรือ และทำการสำรวจและเจรจาตกลงค่าเสียหายเมื่อได้รับมอบหมายจากสมาชิกสถาบันลอยด์
LLOYD’S ASSOCIATES สมาชิกสมทบสถาบันลอยด์ บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องพิจารณารับประกันภัยของสถาบันลอยด์ได้ แต่ไม่ใช่สมาชิกผู้รับประกันภัย เช่น สมุห์บัญชี หรือเจ้าหน้าที่ติดต่อธุรกิจประกันภัย
LLOYD’S ASSOCIATION สมาคมผู้รับประกันภัยแบบสถาบันลอยด์ กลุ่มผู้รับประกันภัยส่วนบุคคลที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมและทำการเช่นเดียวกับสถาบันลอยด์ สมาคมนี้ตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกา
LLOYD’S BROKER นายหน้าประกันภัยของสถาบันลอยด์ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นสมาชิกของสถาบันลอยด์ในการเป็นนายหน้าหาธุรกิจประกันภัยให้แก่สถาบัน และการกระทำนั้นถือว่าเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากผู้เอาประกันภัย
LLOYD’S CERTIFICATES ใบรับรองการประกันภัยของสถาบันลอยด์ ใบรับรองที่ออกโดยคณะกรรมการหรือสมาชิกของสถาบันลอยด์เพื่อแสดงว่าได้มีการประกันภัยไว้กับสถาบันลอยด์ เป็นต้น
LLOYD’S FORM แบบฟอร์มของสถาบันลอยด์ แบบฟอร์มมาตรฐานว่าด้วยข้อตกลงเกี่ยวกับซากทรัพย์ที่สถาบันลอยด์จัดทำขึ้น (มีความหมายเหมือน Lloyd’s Open Form)
LLOYD’S LIST ข่าวสารสถาบันลอยด์ หนังสือพิมพ์รายวันที่สถาบันลอยด์จัดทำขึ้นโดยมีข่าวการเดินทางของเรือสินค้า ข่าวตลาดเช่าเหมาเรือ รายงานข้อกฎหมายและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินเรือ การประกันภัย การขนส่ง และการเงิน เป็นต้น
LLOYD’S (OF LONDON) สถาบันลอยด์(แห่งลอนดอน) สถาบันที่เป็นแหล่งรวบรวมของผู้รับประกันภัยส่วนบุคคลซึ่งตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน สถาบันแห่งนี้ให้บริการต่างๆ แก่สมาชิก เช่น ข่าวสารการประกันภัย โดยเฉพาะการประกันภัยทางทะเล
LLOYD’S OPEN FORM แบบฟอร์มของสถาบันลอยด์ แบบฟอร์มมาตรฐานว่าด้วยข้อตกลงเกี่ยวกับซากทรัพย์ที่สถาบันลอยด์จัดทำขึ้น
LLOYD’S SHIPPING INDEX ข่าวสารการเดินเรือของสถาบันลอยด์ เอกสารที่พิมพ์ขึ้นเป็นรายวัน ให้ข่าวสารเกี่ยวกับเรือพาณิชย์กว่า 20,000 ลำ ที่เดินทางอยู่ในทะเล โดยบอกรายการ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรือ และตำแหน่งที่อยู่ที่ได้รับรายงานล่าสุด
LLOYD’S SYNDICATE คณะผู้ร่วมรับประกันภัยของสถาบันลอยด์ กลุ่มสมาชิกประเภทรับเสี่ยงภัยของสถาบันลอยด์ สมาชิกของกลุ่มจะแต่งตั้งสมาชิกคนหนึ่งเป็นผู้รับประกันภัยแทนสมาชิกคนอื่นๆ เมื่อสมาชิกที่ได้รับแต่งตั้งให้มีอำนาจรับประกันภัยแทนได้ลงนามรับประกันภัยแล้ว จะผูกพันสมาชิกกลุ่มทุกคนโดยสมาชิกแต่ละคนจะรับผิดตามส่วนหรือตามจำนวนที่กำหนดไว้ โดยไม่ต้องรับผิดส่วนของสมาชิกคนอื่น แต่ความรับผิดต่อความเสียหายของสมาชิกแต่ละคนไม่จำกัดจำนวนความรับผิด
LLOYD’S UNDERWRITER ผู้พิจารณารับประกันภัยของสถาบันลอยด์ ผู้พิจารณารับประกันภัยที่เป็นสมาชิกของสถาบันลอยด์ หรืออาจมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้พิจารณารับประกันภัยแทนก็ได้
LLOYD’S UNDERWRITING AGENT ตัวแทนผู้รับประกันภัยของสถาบันลอยด์ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการรับเสี่ยงภัยของสมาชิกผู้รับประกันภัยของสถาบันลอยด์
LOCATION CLAUSE ข้อกำหนดสถานที่เก็บสินค้า ข้อกำหนดในกรมธรรม์เปิด ที่จำกัดความรับผิดของผู้รับประกันภัยสำหรับทรัพย์สินในสถานที่เก็บสินค้าแห่งใดแห่งหนึ่งตามที่ระบุไว้ในสัญญา ก่อนที่จะมีการขนส่ง
LOCATION LIMIT ขีดจำกัดสถานที่เก็บสินค้า ขีดจำกัดความรับผิดของผู้รับประกันภัยสำหรับทรัพย์สินในสถานที่เก็บสินค้าแห่งใดแห่งหนึ่งตามที่ระบุไว้ในสัญญา
LONG-TAIL CLAIMS ค่าสินไหมทดแทนยืดเยื้อ ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับแจ้งหรือได้ตกลงกันภายหลังที่ระยะเวลาความคุ้มครองของสัญญาได้สิ้นสุดลงเป็นเวลา นาน
LONG-TERM AGREEMENT ข้อตกลงระยะยาว ข้อตกลงในการประกันอัคคีภัยที่ผู้เอาประกันภัยตกลงจะต่ออายุการประกันภัยล่วงหน้าเป็นเวลาหลายๆ ปี ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์เดิมโดยมีการปรับส่วนลดเบี้ยประกันภัย
LONGTERM INSURANCE การประกันภัยระยะยาว การประกันภัยที่มีอายุสัญญาเกินกว่า 1 ปี ส่วนใหญ่เป็นการประกันอัคคีภัย
LOSS ความสูญเสีย , วินาศภัย , ค่าสินไหมทดแทน , การสูญหาย ความสูญเสีย สภาวะที่ทำให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย อันหมายความถึงการสูญหาย คือ การที่วัตถุที่เอาประกันภัยสูญไปหรือสิ้นไป และการเสียหาย คือการที่วัตถุที่เอาประกันภัยลดปริมาณ เสื่อมคุณภาพหรือคุณค่าไป โดยยังปรากฏซากทรัพย์เหลืออยู่ , วินาศภัย ความเสียหายที่พึงประเมินเป็นเงินได้ , ค่าสินไหมทดแทน , การสูญหาย การสูญไปหรือสิ้นไปของวัตถุที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการลักขโมยหรือสาเหตุซึ่งต่างกับความเสียหาย ซึ่งยังปรากฏซากทรัพย์ให้เห็น
LOSS ADJUSTER ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน บุคคลที่มีหน้าที่ในการเจรจาทำความตกลงเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัย
LOSS ADJUSTMENT การจัดการค่าสินไหมทดแทน การเจรจาตกลงเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนในการประกันภัย
LOSS DEVELOPMENT การเปลี่ยนแปลงการประมาณค่าสินไหมทดแทน การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประมาณการความเสียหายที่ได้ปรัมาณไว้ก่อน และรายงานให้ผู้รับประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยต่อไว้แล้ว
“LOSSES OCCURRING”BASIC หลักกำหนดระยะเวลาความเสียหาย ข้อกำหนดในสัญญาประกันภัยต่อ ที่ระบุให้ถือระยะเวลาความสูญเสียเป็นหลัก กล่าวคือ ผู้รับประกันภัยต่อจะรับผิดตามส่วนของตน เฉพาะความสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของสัญญาประกันภัยต่อเท่านั้น
“LOSSES TO EXTINCTION”BASIC หลักยกยอดขาดทุน ในสัญญาประกันภัยต่อที่มีค่าบำเหน็จกำไร หลักในการคำนวณค่าบำเหน็จกำไรมีว่า ถ้าเกิดการขาดทุนขึ้นจากการประกันภัยต่อนั้น ให้ยกยอดการขาดทุนสะสมไปหักจากกำไรในปีต่อๆ ไปจนกระทั้งยอดขาดทุนสะสมหมดสิ้นไป
LOSS EVENT เหตุการณ์วินาศภัย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และทำให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่ผู้รับประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยต่อจะต้องจ่าย อันเกิดจากเหตุการณ์วินาศภัยเพียงเหตุการณ์เดียว เช่น แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นครั้งเดียวหรือหลายครั้งภายในเวลา 72 ชั่วโมง ถือว่าเป็นเหตุการณ์วินาศภัยเพียงเหตุการณ์เดียว
LOSS EXPECTANCY การคาดคะเนวินาศภัย การคาดคะเนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยอาจจะต้องจ่ายสำหรับภัยที่รับประกันภัยก่อน
LOSS LAG การเปลี่ยนแปลงการประมาณค่าสินไหมทดแทน การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประมาณการความเสียหายที่ได้ปรัมาณไว้ก่อน และรายงานให้ผู้รับประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยต่อไว้แล้ว
LOSS LOADING ส่วนบวกเพิ่มค่าสินไหมทดแทน ตัวเลขที่นำไปปรับกับจำนวนค่าสินไหมทดแทนแท้จริง (pure loss cost) เพื่อหาอัตราเบี้ยประกันภัยต่อ
LOSS OF ENGAGEMENT การเสียรายได้จากการรับจ้าง  ในกรณีที่เรือเสียหายเนื่องจากภัยที่เอาประกันภัย เช่น การชน แล้วมีผลทำให้เจ้าของเรือต้องสูญเสียรายได้ไป ความสูญเสียนี้อาจจะเอาประกันภัยได้
LOSS-OF-LICENCE INSURANCE การประกันภัยการถูกถอนใบอนุญาต การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองพนักงานบนเครื่องบิน กัปตันและลูกเรือ สำหรับความสูญเสียรายได้เนื่องจากการถูกถอนใบอนุญาต เพราะความไม่สมบูรณ์ของร่างกาย อันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
LOSS OF PROFITS INSURANCE INSURANCE การประกันภัยการสูญเสียกำไร มีความหมายเหมือนการประกันภัยธุรกิจหยุดชงัก (basiness interruption insurance)
LOSS OF SPECIE ความสิ้นสภาพ ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งได้เกิดความเสียหายจนไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้อีกต่อไป เช่น รถจักรยายยนต์ที่ถูกชนอย่างหนัก หรือเสื้อผ้าที่ถูกเผาเป็นขี้เถ้า
LOSS OF USE INSURANCE การประกันภัยความเสียประโยชน์การใช้ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองถึงความสูญเสียการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ เช่น รถยนต์ ถ้าเกิดเสียหายขึ้นก็จะขาดการใช้ประโยชน์ไป หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่ารถมาใช้ประโยชน์ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือเงินค่าเช่ารถที่ต้องเสียไป
LOSS PORTFOLIO ยอดรวมค่าสินไหมทดแทน จำนวนค่าสินไหมทดแทน ที่ผู้รับประกันภัยต่อจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันต่อสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วก่อนวันถึงกำหนดชำระตามสัญญา เพื่อผู้รับประกันภัยต่อจะได้หมดความรับผิดตามสัญญาประกันภัยต่อ
LOSS PREVENTION การป้องกันวินาศภัย มาตรการที่ผู้รับประกันภัยใช้เพื่อป้องกันความสูญเสียหรือเสียหาย ซึ่งผู้รับประกันภัยอาจกระทำโดยการให้คำแนะนำ การให้ข่าวสาร การค้นคว้าวิจัย หรือการกำหนดไว้เป็นเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย
LOSS RATIO อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน อัตราส่วนระหว่างความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว (incurred losses) กับเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (earned premium)
LOSS RESERVE เงินสำรองค่าสินไหมทดแทน เงินที่จัดสรรไว้เมื่อสิ้นงวดบัญชี สำหรับจ่ายสินไหมทดแทนค้างจ่าย
LOSS SUSTAINEDN COVER ความคุ้มครองวินาศภัยตามสัญญา สัญญาประกันภัยต่อแบบหนึ่งที่คุ้มครองถึงความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาของสัญญา
LOST OR NOT LOST เกิดหือไม่เกิดวินาศภัย วลีที่ใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลที่กำหนดว่า จะให้ความคุ้มครองแม้ว่าในขณะที่เอาประกันภัย วัตถุที่เอาประกันภัยได้เกิดความเสียหายขึ้นแล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยไม่ทราบว่าได้เกิดความเสียหายมาก่อน
LOYALTY DISCOUNT ส่วนลดจูงใจ ส่วนลดพิเศษที่ผู้รับประกันภัยเสนอให้แก่ผู้ที่ถือกรมธรรม์ เพื่อเป็นเหตุจูงใจให้ผู้ถือกรมธรรม์รายนั้นได้ต่ออายุต่อไปอีกกับผู้รับประกันภัยรายเดิม

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : oic.or.th (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
หมวดหมู่ : คำศัพท์ประกันวินาศภัย