คำศัพท์ประกันวินาศภัย ฉบับตัวอักษร K

คำศัพท์ประกันวินาศภัย

หมวดหมู่ตัวอักษร K

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ภาษาไทย ความหมาย / คือ

 

KEYS CLAUSE

 

ข้อกำหนดกุญแจ ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมที่กำหนดว่า จะต้องไม่ทิ้งกุญแจตู้นิรภัยหรือกุญแจอื่นๆ ไว้ในสถานที่ประกอบการ นอกเวลาดำเนินธุรกิจ

 

KIDNAP AND RANSOM INSURANCE

 

การประกันภัยการลักพาตัวเรียกค่าไถ่ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่ โดยผู้ประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายค่าไถ่ให้

 

KNOCK-FOR-KNOCK AGREEMENT

 

ข้อตกลงไม่เรียกร้องต่อกัน ข้อตกลงที่ใช้ในการประกันภัยรถยนต์ซึ่งกำหนดว่า ในกรณีที่รถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยที่เป็นคู่สัญญาชนกัน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายสำหรับรถยนต์คันที่ตนรับประกันภัยไว้ โดยไม่ไปเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : oic.or.th (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
หมวดหมู่ : คำศัพท์ประกันวินาศภัย