คำศัพท์ประกันวินาศภัย ฉบับตัวอักษร J

คำศัพท์ประกันวินาศภัย

หมวดหมู่ตัวอักษร J

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ภาษาไทย ความหมาย / คือ

 

 

JANSON CLAUSE


 

ข้อกำหนดแจนสัน ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลที่กำหนดเกี่ยวกับความรับผิดส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย

 

JITTISON

 

การโยนทิ้งทะเล การโยนสินค้าหรือสิ่งของใดๆ บนเรือทิ้งลงไปในทะเล โดยเจตนาเพื่อให้การเดินเรือปลอดภัย ผู้ที่มีส่วนได้เสียในการเดินทางครั้งนี้ จะต้องร่วมกันเฉลี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว

 

 

JEWELLER'S BLOCK POLICY


 

กรมธรรม์เบ็ดเสร็จคุ้มครองผู้ค้าอัญมณี กรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองภัยทุกประเภทของผู้ค้าอัญมณีสำหรับอัญมณีและสินค้าอื่นๆ ที่อยู่ในความครอบครองดูแลโดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครองบางประการ

 

JOINT HULL SURVEY

 

การสำรวจตัวเรือร่วมกัน การสำรวจตัวเรือที่ผู้สำรวจความเสียหายของผู้เอาประกันภัยและผู้สำรวจความเสียหายของผู้รับประกันภัยทำร่วมกัน

 

JOINT INSURED CLAUSE

 

ข้อกำหนดผู้เอาประกันภัยร่วม ข้อกำหนดในกรมธรรม์ว่าด้วยการร่วมกันเป็นผู้เอาประกันภัยของบุคคล ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

 

 

JUMBO RISK


 

ภัยขนาดใหญ่พิเศษ ภัยหรือการประกันภัยที่มีมูลค่าและจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงมากเป็นพิเศษ เมื่อเทียบกับการประกันภัยทั่วไป

 

JURISDICTION CLAUSE

 

ข้อกำหนดเขตอำนาจศาล ข้อกำหนดว่าด้วยอำนาจศาล ที่กำหนดไว้ว่าในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น ศาลของประเทศใดจะเป็นผู้พิจารณาคดี สำหรับการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจะไม่ยอมรับอำนาจศาลต่างประเทศ

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : oic.or.th (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
หมวดหมู่ : คำศัพท์ประกันวินาศภัย