คำศัพท์ประกันวินาศภัย ฉบับตัวอักษร I

คำศัพท์ประกันวินาศภัย

หมวดหมู่ตัวอักษร I

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ภาษาไทย ความหมาย / คือ
ICE DEVIATION CLAUSE

 

ข้อกำหนดการเบี่ยงเส้นทางเนื่องจ่กน้ำแข็ง ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเลที่ยินยอมให้เรือเปลี่ยนเส้นทางไปจากเดิมได้ เพื่อขนส่งสินค้าลงท่าเรือที่ใกล้ที่สุด ถ้าไม่สามารถไปท่าเรือปลายทางได้เนื่องจากมีน้ำแข็ง
ICE DEVIATION RIST ภัยการเบี่ยงเส้นทางเนื่องจากน้ำแข็ง การประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินชดเชยตามน้ำหนักของสินค้าที่ขนถ่ายลงก่อนถึงท่าปลายทาง อันเนื่องจากท่าปลายทางมีน้ำแข็งหรือถูกปิดเนื่องจากน้ำแข็ง
ICE EXCLUSION CLAUSE

 

ข้อกำหนดยกเว้นเนื่องจากน้ำแข็ง ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือทางทะเล ที่ยกเว้นไม่คุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากการปะทะของเรือกับก้อนน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว
IMPACT DAMAGE ความเสียหายจากการถูกกระแทก ความเสียหายของทรัพย์สินที่อยู่กับที่เนื่องจากถูกวัตถุเคลื่อนที่ชน เช่น ท่าเรือถูกเรือชน
IMPAIRED RISK การเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ  ในการประกันชีวิตจะมีการกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกการเสี่ยงภัยปรกติไว้ฉะนั้นหากผู้เอาประกันภัยรายใดมีร่างกายไม่สมบูรณ์หรือ มีอาชีพเสี่ยงอันตรายมากหรืออยู่ใกล้กับสิ่งแวดล้อมไม่ดี ก็จะถือว่าภัยดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงกว่าปรกติ ซึ่งจะต้องเพิ่มเบี้ยประกันภัย
IMPLIED CONDITION เงื่อนไขโดยใน เงื่อนไขที่มิได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษร แต่คู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตาม เช่น ความสุจริตใจต่อกัน หรือวัตุที่เอาประกันภัยจะต้องไม่ผิดกฎหมาย
IMPLIED WARRANTY คำรับรองโดยนัย คำรับรองที่มิได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ผู้เอาประกันภัยจะต้องถือปฎิบัติ เช่น ในการประกันภัยทางทะเล เรือจะต้องมีสภาพพร้อมที่จะออกทะเล
IMPORTATION OF AVERAGE การต้องเฉลี่ยค่าเสียหาย เงื่อนไขในกรมธรรม์ที่บ่งบอกว่า หากมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ 2 ฉบับ และกรมธรรม์ฉบับหนึ่งมีเงื่อนไขเฉลี่ยค่าเสียหายไว้อย่างชัดแจ้ง ในขณะที่อีกกรมธรรม์หนึ่งไม่ได้มีเงื่อนไขดังกล่าว ก็ให้ถือว่าต้องมีการเฉลี่ยค่าเสียหายในลักษณะเดียวกัน
INCEPTION DATE วันเริ่มคุ้มครอง วันที่การประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
INCHMAREE CLAUSE ข้อกำหนดอินช์มารี ปัจจุบันกเรียกว่า Negligence Clause คำนี้มาจากชื่อเรือที่เคยประสบอุบัติเหตุเนื่องจากความประมาทเลินเล่อ จึงทำให้เกิดข้อกำหนดนี้
INCIDENTAL NON-MARINE ภัยพ่วงภัยทางทะเล ภัยที่มิใช่ภัยทางทะเลซึ่งผู้รับประกันภัยทางทะเลรับประกันภัยไว้ เพื่อเป็นบริการสำหรับลูกค้าของตน เช่น ในการประกันภัยสินค้าประเภทเครื่องจักรที่ส่งทางเรือ ผู้รับประกันภัยทางทะเลอาจขยายความคุ้มครองถึงภัยการติดตั้งเครื่องจักรด้วย
INCIDENT OF OWNERSHIP สิทธิของผู้ถือกรรมสิทธิ์ สิทธิของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในกรมธรรม์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ เช่น สิทธิขอเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ สิทธิเวนคืนกรมธรรม์เพื่อรับเงินสดสิทธิกู้ยืมเงินในกรมธรรม์ และสิทธิการมอบโอนสิทธิใดๆ
INCREASE IN COST OF WORKING การเพิ่มค่าใช้จ่าย ในการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก เมื่อมีเหตุที่เอาประกันภัยไว้เกิดขึ้น ทำให้ธุรกิจต้องหยุดกิจการลง ในบางครั้งผู้เอาประกันภัยอาจจะต้องดำเนินการให้ธุรกิจนั้นดำเนินต่อไป ค่าใช้จ่ายในการนี้จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทนี้
INDEMNIFICATION ALIUNDE การรับชดใช้จากแหล่งอื่น ในกรมธรรม์ประกันภัยที่เป็นกรมธรรม์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือกรมธรรม์ที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ตามที่เสียหายจริงนั้น ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากแหล่งอื่นใดก็ตามเท่าใด ผู้รับประกันภัยมีสิทธิ์ในจำนวนการชดใช้ที่ได้รับมานั้น
INDEMNITY การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การชดใช้ความเสียหายตามที่เสียหายจริง โดยอาจชดใช้ด้วยเงินสด หรือซ่อมแซมให้หรือเปลี่ยนทดแทนให้
INDEMNITY PERIOD ระยะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัยผูกพันที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ซึ่งเริ่มแต่วันที่เสียหายจนถึงวันที่ความเสียหายนั้นหมดไป หรือตามวันสิ้นสุดที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
INDEPENDENT COMPANY บริษัทเอกเทศ บริษัทประกันภัยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการกำหนดพิกัดอัตรา (เช่น ในประเทศอังกฤษ) บริษัทจะไม่ผูกพันที่จะใช้อัตราและเงื่อนไขสำหรับการรับประกันตามคณะกรรมการดังกล่าวกำหนดให้บริษัทสมาชิกต้องปฏิบัติตาม เช่น การกำหนดอัตราและเงื่อนไขสำหรับการประกันอัคคีภัย
INDEPENDENT LIABILITY METHOD วิธีคำนวณความรับผิดโดยเอกเทศ วิธีการหนึ่งในการจัดสรรจำนวนค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่มีผู้รับประกันภัยตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป โดยคำนวณความรับผิดของผู้รับประกันภัยแต่ละรายแยกส่วนต่อกันแล้วจึงนำสัดส่วนความรับผิดของผู้รับประกันภัยแต่ละรายมาเฉลี่ยจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่จะจ่าย เช่น ผู้รับประกันภัย ก รับประกันภัยไว้ 200 บาท และผู้รับประกันภัย ข รับประกันภัยไว้ 400 บาท ต่อมาเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นจำนวน 300 บาท จะถือว่าผู้รับประกันภัย ก มีความรับผิดในส่วนของตนโดยเอกเทศ 200 บาท และผู้รับประกันภัย ข ก็มีความรับผิดในส่วนของตนโดยเอกเทศ 300 บาท ฉะนั้น อัตราส่วนความรับผิดของผู้รับประกันภัย ก ต่อความรับผิดของผู้รับประกันภัย ข จะเท่ากับ 3:2 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัย ก จะเท่ากับ 2/5*300=120 บาท ส่วนผู้รับประกันภัย ข จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเท่ากับ 3/5*300=180 บาท
INDEPENDENT RANGE พิสัยความรับผิดโดยเอกเทศ กรมธรรม์ประกันภัยจะอยู่ในพิสัยความรับผิดชอบโดยเอกเทศเมื่อผู้รับประกันภัยต่างคุ้มครองประเภทของทรัพย์สิน หรือเหตุแห่งภัยที่ต่างกันแต่หากมีการคุ้มครองทรัพย์สินหรือเหตุแห่งภัยเดียวกันซ้อนกันในกรมธรรม์ต่างประเภท ผู้รับประกันภัยที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันเฉลี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
INDEPENDENT RISK UNIT หน่วยภัยเอกเทศ ส่วนของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่สามารถแยกออกเป็นภัยเอกเทศได้
INDEX CLAUSE ข้อกำหนดดัชนี ข้อกำหนดในสัญญาประกันภัยหรือสัญญาประกันภัยต่อ ซึ่งกำหนดให้การคำนวณเบี้ยประกันภัยจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือความรับผิดสูงสุดของผู้รับประกันภัย เปลี่ยนแปลงไปตามดัชนีราคาเพื่อป้องกันผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ
INDIRECT BUSINESS ธุรกิจผ่านคนกลาง การประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยได้รับโดยผ่านมาจากตัวแทนหรือนายหน้าหรือผู้รับประกันภัยอื่น ซึ่งผู้รับประกันภัยต้องจ่ายค่าบำเหน็จให้เป็นการตอบแทน ซึ่งต่างจากธุรกิจที่ผู้รับประกันภัยรับจากผู้รเอาประกันภัยโดยตรง
INDIVISIBILITY OF PREMIUMS การไม่แบ่งคืนเบี้ยประกันภัย หลักการหนึ่งที่กำหนดว่า ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน ถึงแม้ว่าผู้รับประกันภัยจะคุ้มครองเพียงช่วงหนึ่งของระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ และผู้รับประกันภัยไม่ต้องคืนเบี้ยประกันภัยบางส่วนให่แก่ผู้เอาประกันภัย
INDUSTRIAL FIRE INSURANCE การประกันอัคคีภัยอุตสาหกรรม การประกันอัคคีภัยของทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งแตกต่างจากการประกันอัคคีภัยของทรัพย์ส่วนตัวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
INDUSTRIAL INJURIES INSURANCE การประกันภัยการบาดเจ็บจากอุตสาหกรรม การประกันสังคมแบบหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ได้รับการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในทางการที่จ้าง
INDUSTRIAL INSURANCE การประกันชีวิตประเภทอุตสาหะ การประกันชีวิตประเภทหนึ่ง ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยค่อนข้างต่ำ โดยชำระเบี้ยประกันชีวิตเป็นรายเดือน หรือรายสัปดาห์ไม่มีการตรวจสุขภาพ อาจมีเงื่อนไขกำหนดระยะรอคอยวันเริ่มความคุ้มครองหรือไม่มีก็ได้
INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS INSURANCE การประกันภัยสิทธิในอุตสาหกรรม การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดหรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิบัตร แบบเครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า หรือลิขสิทธิ์ สำหรับสินค้าที่ขายหรือจำหน่ายไป
INFLATION FACTER ตัวปรับตามเงินเฟ้อ ตัวเลขที่นำมาปรับเบี้ยประกันภัยให้เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเงินเฟ้อ
IN FORCE มีผลบังคับ การมีผลบังคับสมบูรณ์ตามกฎหมาย เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ยังมีผลบังคับตามกฎหมายอยู่
INGESTION DAMAGE ความเสียหายจากการดูดสิ่งแปลกปลอม ความเสียหายที่เกิดจากการสิ่งแปลกปลอมที่เครื่องยนต์กังหันของเครื่องบินดูดเข้าไป
INHERENT VICE การเสื่อมสภาพในตัวเอง ความเสียหายของวัตถุหรือสินค้าใดๆ ที่เกิดขึ้นในตัวของวัตถุหรือสินค้านั้นๆ ตามธรรมชาติ เช่น การเสื่อมสภาพของเครื่องยนต์ที่ใช้งานตามปรกติ หรือการเน่าเสียของผลไม้สดเมื่อเก็บไว้นานเกินไป
INITIAL PERIOD ระยะเริ่มแรก ช่วงเวลาที่ระบุไว้ในการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักว่า หลังจากที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแล้ว ในระยะเวลาที่กำหนดนี้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองสำหรับการเสียหายที่เกิดขึ้นจากค่าจ้างแรงงานเต็มจำนวน ระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองนี้ เรียกว่าระยะเริ่มแรก
INITIAL PREMIUM เบี้ยประกันภัยเริ่มแรก เบี้ยประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยคิดเมื่อเริ่มรับประกันภัย โดยมีเงื่อนไขการปรับปรุงเบี้ยประกันภัยตามมาในบางกรณี
INLAND MARINE INSURANCE การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ แขนงหนึ่งของการประกันภัยทางทะเล หมายถึงการประกันภัยการขนส่งทางน้ำและทางบกภายในประเทศ
INNKEEPER’S LIABILITY ความรับผิดของเจ้าของโรงแรม ตามกฎหมาย เจ้าของโรงแรมจะต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดแก่ทรัพย์สินของแขกผู้มาพักที่โรงแรม โดยทั่วไปเจ้าของโรงแรมสามารถเอาประกันภัยเพื่อคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินเหล่านี้ได้
INSOLVENCY CLAUSE ข้อกำหนดภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว ข้อกำหนดหนึ่งซึ่งกำหนดว่า ผู้รับประกันภัยต่อต้องรับผิดตามส่วนของตนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าผู้รับประกันภัยโดยตรงจะกลายเป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
INSPECTION CLAUSE ข้อกำหนดการตรวจสอบ ข้อกำหนดในสัญญาประกันภัยต่อซึ่งกำหนดให้สิทธิแก่ผู้รับประกันภัยต่อที่จะตรวจสอบสมุดบัญชีของผู้เอาประกันภัยต่อได้
INSTANT CERTIFICATES ใบรับรองชั่วคราว เอกสารที่สถาบันลอยด์ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ประกอบกับกรมธรรม์ประกันภัยแบบเปิดในระหว่างรอใบรับรองจริง
INSTITUTE AGENT ตัวแทนสถาบัน ตัวแทนที่สถาบันผู้รับประกันภัยแห่งลอนดอนแต่งตั้งและมอบอำนาจในการเจรจาตกลงเกกี่ยวกับคาาสินไหมทดแทนในต่างประเทศ
INSTITUTE CLAUSES ข้อกำหนดสถาบัน ข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดขึ้นโดยได้รับความเห็บชอบจากคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้รับประกันภัยของบริษัทประกันภัยแห่งลอนดอนและของสถาบันลอยด์ ให้เป็นข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับใช้ในตลาดประกันภัยทางทะเล
INSTITUTE OF LONDON DNDERWRITERS สถาบันผู้รับประกันภัยแห่งลอนดอน(ไอแอลยู) องค์กรที่ผู้รับประกันภัยร่วมกันก่อตั้งขึ้น โดยมีผู้รับประกันภัยแห่งลอนดอนเป็นสมาชิกมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกันภัย เช่น การออกข้อกำหนดหรือคำรับรอง ที่สมาชิกจะใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
INSTITUTE WARRANTIES คำรับรองสถาบัน คำรับรองมาตรฐานที่กำหนดขึ้น โดยสถาบันผู้รับประกันภัยแห่งลอนดอน เพื่อใช้เป็นเอกสารแนบท้ายในกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือ คำรับรองเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการเดินเรือในทะเล
INSURABILITY การที่สามารถเอาประกันภัยได้ โดยทั่วไป การเสี่ยงภัยใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงิน สามารถเอาประกันภัยได้ แต่การเสี่ยงภัยบางลักษณะไม่อยู่ในวิสัย หรือไม่สามารถที่จะหาผู้รับประกันภัยได้ เช่น การประกันภัยความเสียหายซึ่งเกิดจากเจตนากระทำความเสียหายของบุคคล หรือความเสียหายซึ่งเกิดจากการฝ่าฝืนกฎหมาย เป็นต้น
INSURABLE INTEREST ส่วนได้เสียอันสามารถเอาประกันภัยได้ ในการประกันวินาศภัยหรือประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ถ้าไม่มีส่วนได้เสีย สัญญาจะไม่ผูกพันคู่กรณี การที่บุคคลใดจะมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยหรือไม่นั้น พิจารณาจากที่ผู้นั้นจะต้องได้รับความเสียหาย ถ้าเกิดเหตุตามที่เอาประกันภัยไว้
INSURANCE การประกันภัย การกระจายความเสี่ยงภัยโดยมีผู้รับประกันภัยเป็นผู้รับเสี่ยงภัย และกระจายความเสี่ยงภัยไปให้แก่ผู้เอาประกันภัยรายอื่นๆ ที่มีลักษณะของความเสี่ยงภัยคล้ายคลึงกัน
INSURANCE CERTIFICATE ใบรับรองการประกันภัย เอกสารที่แสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกันภัย โดยผู้รับประกันภัยจะออกเอกสารนี้แยกต่างหากจากกรมธรรม์เพื่อความสะดวก ในกรณี เช่น ก. ออกให้แก่บุคคลแต่ละคนที่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวกัน ข. ออกให้แก่การประกันภัยสินค้าเป็นเที่ยวๆ ภายใต้สัญญาประกันภัยสินค้าทางทะเลแบบเปิด
INSURE รับประกันภัย , เอาประกันภัย คือ การรับประกันภัย และการเอาประกันภัย ซึ่งเป็นการทำสัญญาระหว่าง บริษัทประกันภัยรถยนต์ และ ผู้เอาประกันภัยรถยนต์
INSURER ผู้รับประกันภัย คู่สัญญาฝ่ายที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือจำนวนเงินเอาประกันให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เมื่อมีเหตุการณืตามที่ระบุไว้ในสัญญาเกิดขึ้น
INTEREST CLAUSE ข้อกำหนดดอกเบี้ย ข้อกำหนดในสัญญาประกันภัยต่อสำหรับความรับผิดในกฎหมาย ซึ่งกำหนดไว้ว่า ถ้ามีการคำนวณดอกเบี้ยกันตามส่วนของความเสียหายที่แต่ละฝ่ายต้องรับผิด
INTEREST OR NO INTEREST การมีหรือไม่มีส่วนได้เสีย ข้อกำหนดในการประกันภัยทางทะเลที่ระบุว่า ผู้เอาประกันภัยจะมีส่วนได้เสียหรือไม่ ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์หาข้อเท็จจริง เมื่อมีการรับประกันภัยแล้วให้ถือว่า ผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสีย ข้อกำหนดดังกล่าวในพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 (อังกฤษ) ไม่ยอมรับ แต่ในทางปฏิบัติก็เป็นที่ยอมรับกันด้วยดีตลอดมา สำหับกฎหมายไทยก็ไม่ยอมรับเช่นกันเพราะขัดกับมาตรา 863 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติว่า ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัย ถ้าไม่มีส่วนได้เสียแล้ว สัญญาไม่ผูกพันคู่กรณีแต่อย่างใด
INTERMEDIARIES CLAUSE ข้อกำหนดคนกลาง ข้อกำหนดในสัญญาประกันภัยต่อที่กำหนดไว้ ผู้รับประกันภัยต่อจะยอมรับผิดต่อความเสียหายของผู้เอาประกันภัยต่อ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพหนี้สินล้นพ้นตัวของนายหน้าประกันภัยที่เป็นคนกลางดำเนินการให้มีการประกันภัยต่อนั้น
INTERMEDIATE คนกลาง ตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย
INTERRUPTION HAZARD ภาวะภัยแทรกซ้อน ภาวการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะภายในหรือภาวะภายนอก ที่อาจเป็นเหตุให้ธุรกิจไม่สามารถดำเนินไปโดยปรกติ ภายหลังที่เกิดความเสียหายจากภัยที่ได้เอาประกันภัยไว้แล้ว
IN TRANSITU อยู่ระหว่างขนส่ง อยู่ระหว่างขนส่ง
INVENTORY สินค้าคงคลัง รายการสินค้าคงคลังในการประกันอัคคีภัยคือ รายการที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งจำนวนรายการสินค้าคงคลังที่มีอยู่ ณ วันที่ที่กำหนดไว้ให้ผู้รับประกันภัยทราบตามสัญญา
INVESTMENT INSURANCE การประกันภัยการลงทุน การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่การลงทุน เนื่องจากการเวนคืน บังคับซื้อ หรือยึด หรือในลักษณะอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
INWARDS REINSURANCE ธุรกิจรับประกันภัยต่อ ธุรกิจประกันภัยที่ได้รับจากผู้รับประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยต่อรายอื่นๆ
IRRESPECTIVE OF PERCENTAGE (I.O.P.) ปราศจากขีดปลอดความรับผิดชอบ ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล ที่ระบุว่าผู้รับประกันภัยต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน ไม่ว่าค่าเสียหายจะเล็กน้อยเพียงใด ผู้รับประกันภัยจึงไม่สามารถนำข้อกำหนดว่าด้วยขีดปลอดความรับผิดชอบ (franchis) มาใช้
IRREVOCABLE BENEFICIARY ผู้รับประโยชน์เปลี่ยนไม่ได้ ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเปลี่ยนเป็นผู้รับประโยชน์คนอื่นได้ โดยทั่วไปกฎหมายให้สิทธิแก่ผู้ที่เอาประกันภัยที่จะเปลี่ยนผู้รับประโยชน์เมื่อใดก็ได้ นอกจากได้มีการส่งมอบกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ และได้มีการบอกกล่าวไปยังผู้รับประกันภัยแล้ว หรือกรมธรรม์นั้น ได้ทำเป็นรูปให้ใช้เงินตามคำสั่งแล้ว
ISOLATED RISK ภัยโดดเดี่ยว ตัวอาคาร หรือวัตถุที่เอาประกันภัยที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวหรือตั้งอยู่ห่างจากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ไม่น้อยกว่าที่ได้กำหนดไว้

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : oic.or.th (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
หมวดหมู่ : คำศัพท์ประกันวินาศภัย