คำศัพท์ประกันวินาศภัย ฉบับตัวอักษร F

คำศัพท์ประกันวินาศภัย

หมวดหมู่ตัวอักษร F

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ภาษาไทย ความหมาย / คือ
FACE AMOUNT จำนวนเงินเอาประกัน จำนวนเงินที่ระบุในกรมธรรม์ ซึ่งผู้รับประกันภัยสัญญาจะชดใช้ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
FACULTATIVE OBLIGATORY TREATY  สัญญาประกันภัยต่อผูกพันแบบเฉพาะราย สัญญาประกันภัยต่อแบบหนึ่งซึ่งกำหนดว่า เมื่อผู้เอาประกันภัยต่อเลือกเสนอขอเอาประกันภัยต่อแล้ว ผู้รับประกันภัยต่อผูกพันที่จะต้องรับภัยนั้นๆ
FACULTATIVE REINSURANCE การประกัยภัยต่อเฉพาะราย การประกันภัยต่อแบบหนึ่งซึ่งไม่มีข้อตกลงล่วงหน้า ผู้เอาประกันภัยต่อและผู้รับประกันภัยต่อมีอิสระที่จะเสนอให้หรือรับไว้หรือไม่ก็ได้ ซึ่งแตกต่างกับการประกันภัยตามสัญญา(treaty reinsurance) ซึ่งเป็นการประกันภัยต่อแบบมีข้อตกลงไว้ล่วงหน้า ผู้เอาประกันภัยต่อและผู้รับประกันภัยต่อต่างมีข้อผูกพันที่จะต้องเสนอให้และรับไว้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้าแล้ว
FACULTATIVE TREATY สัญญาประกันภัยต่อเฉพาะราย ข้อตกลงที่ระบุถึงหลักการ วิธีปฏิบัติ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆที่ผู้รับประกันภัยต่อและผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องปฏิบัติต่อกันในการประกันภัยต่อเฉพาะราย
FAILURE OF CONSIDERATION ค่าต่าตอบแทนล้มเหลว ในการเอาประกันภัย ถาผู้รับประกันภัยได้รับเงินค่าเบี้ยประกันภัยแล้ว แต่ไม่มีเหตุแห่งการประกันภัยที่จะให้ความคุ้มครองเกิดขึ้น เรียกว่า มีลักษณะเหมือนค่าต่างตอบแทนล้มเหลว ถ้าผู้เอาประกันภัยกระทำการโดยสุจริต ผู้เอาประกันภัยชอบที่จะได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตัวอย่างเช่น ในการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง ถึงแม้ผู้เอาประกันภัยจะได้ชำระเบี้ยประกันภัย และผู้รับประกันภัยตอบสนองการขอเอาประกันภัยแล้ว แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้เดินทาง ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องค่าเบี้ยประกันภัยคืนได้
FIDELITY GUARANTEE;FIDELITY INSURANCE การประกันภัยความซื่อสัตย์ การประกันภัยแบบหนึ่งซึ่งผู้รับประกันภัยให้คำรับรองต่อผู้เอาประกันภัยว่า ถ้าบุคคลตามที่ระบุไว้ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายได้
FIDUCIARY ผู้ดูแลผลประโยชน์ บุคคลซึ่งได้รับความเชื่อถือไว้วางใจให้ดูแล หรือควบคุมกิจการหรือเงินของบุคคลอื่น
FIRE ไฟ ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ไฟหมายถึงการลุกไหม้ของสิ่งซึ่งไม่ควรลุกไหม้ ซึ่งเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือเป็นการบังเอิญ
FIRE INSURANCE การประกันอัคคีภัย การประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายจากไฟ และยังอาจให้ความคุ้มครองถึงความเสียหายจากภัยอื่นๆด้วยก็ได้ เช่น ความเสียหายจากพายุ การระเบิด
FIRE INTERRUPTION INSURANCE การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเนื่องจากอัคคีภัย การประกันภัยที่คุ้มครองถึงความเสียหายทางการเงินอันเป็นผลต่อเนื่องจากความเสียหายจากไฟ หรือภัยอื่นๆที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย เป็น คำศัพท์ประกันวินาศภัย หมวดหมู่ ประกันอัคคีภัย
FIRE LOSS ความเสียหายจากอัคคีภัย ความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
FIRE PREVENTION การป้องกันอัคคีภัย มาตรการต่างๆ ที่ดำเนินการเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้
FIRE PROTECTION การคุ้มกันให้พ้นอัคคีภัย มาตรการต่างๆที่ดำเนินการเพื่อปกป้องทรัพย์สินมิให้เสียหายเพราะไฟ และเพื่อลดความเสียหายให้น้อยลง
FIRE RESISTANCE ความต้านทานอัคคีภัย การลำดับชั้นความต้านทานของสิ่งปลูกสร้างต่ออัคคีภัย หรือความสามารถลดการลุกลามของอัคคีภัย ซึ่งใช้ประกอบการพิจารณากำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
FIRE STOP วัสดุกั้นอัคคีภัย วัสดุที่ใช้ปิดรอยที่ไม่สนิทระหว่างส่วนต่างๆของสิ่งปลูกสร้าง เพื่อป้องกันการเล็ดลอดของเปลวไฟหรือควัน
FIRE SURVEYOR ผู้สำรวจความเสี่ยงอัคคีภัย บุคคลที่สำรวจทรัพย์สินเพื่อประเมินค่าความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากอัคคีภัยและเพื่อประโยชน์ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย
FIRE WALL กำแพงกั้นไฟ กำแพงแบ่งกั้นทรัพย์สินเป็นสัดส่วนจากกันเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามถึงกัน
FIRST LOSS การรับผิดส่วนแรก เป็นคำที่ใช้ในการประกันภัยสินเชื่อ
FIRST LOSS INSURANCE การประกันภัยความเสียหายส่วนแรก การประกันภัยทรัพย์สินลักษณะหนึ่ง ที่ผู้รับประกันภัยยอมรับการเอาประกันภัยโดยจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น และผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายให้จนถึงจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ ความเสียหายที่เกินจากจำนวนเงินเอาประกันภัยนั้น ผู้เอาประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายค่าเสียหาย ทั้งนี้ผู้รับประกันภัยจะไม่นำหลักการเฉลี่ยค่าเสียหายมาใช้
FIRST PARTY INSURANCE การประกันภัยผู้เอาประกันภัย การประกันภัยที่คุ้มครองเฉพาะตัวบุคคลที่เป็นคู่สัญญา ซึ่งแตกต่างกับการประกันภัยบุคคลภายนอกที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลอื่น
FIRST SURPLUS TREATY สัญญาประกันภัยต่อส่วนเกินชั้นที่หนึ่ง สัญญาประกันภัยต่อแบบหนึ่ง ซึ่งผู้รับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับประกันภัยต่อส่วนที่เกินเป็นจำนวนกี่เท่าของจำนวนที่ผู้รับประกันภัยโดยตรงรับเสี่ยงภัยไว้เอง ในกรณีที่จำนวนเงินเอาประกันภัยมีมูลค่าสูงมาก อาจจะมีสัญญาประกันภัยต่อส่วนเกินชั้นที่2 ชั้นที่3 ฯลฯ กับผู้รับประกันภัยต่ออื่นๆ เมื่อเกิดภัยขึ้น ผู้รับประกันภัยโดยตรงและผู้รับประกันภัยต่อจะเฉลี่ยความรับผิดกันตามสัดส่วน
FIXED OBJECTS วัตถุติดที่ ในการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ตามกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือ ได้แยกความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการชนกันของเรือกับความรับผิดที่เรือไปชนวัตถุที่ไม่เคลื่อนไหวหรือวัตถุติดที่ เช่น สะพาน ทุ่น ท่าเทียบเรือ ข้อกำหนดว่าด้วยการชนกัน จะไม่ให้ความคุ้มครองการชนวัตถุติดที่เหล่านั้น
FIXED PREMIUM เบี้ยประกันภัยคงที่ เบี้ยประกันภัยที่กำหนดไว้ตายตัวตั้งแต่เริ่มเอาประกันภัย โดยไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระหว่างที่สัญญามีผลบังคับ
FIXED RATE TREATY สัญญาประกันภัยต่ออัตราคงที่ สัญญาประกันภัยต่อที่ได้กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้คงที่สำหรับช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยกำหนดเป็นร้อยละของเบี้ยประกันภัยรับของผู้เอาประกันภัยต่อ หักด้วยเบี้ยประกันภัยต่อที่ได้จ่ายไปในการเอาประกันภัยต่อตามสัญญาประกันภัยต่อฉบับอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนฉบับดังกล่าว
FIXED SUM EXCESS การรับผิดส่วนแรกจำนวนคงที่ ข้อกำหนดในกรมธรรม์ที่ระบุว่า เมื่อเกิดความเสียหายแต่ละครั้งให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดส่วนแรกเป็นจำนวนเงินคงที่ตามที่ได้กำหนดไว้
FIXED TREATY สัญญาประกันภัยต่อตามพันธะ การประกันชีวิตแบบหนึ่งที่ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้เมื่อถึงเวลาตามที่กำหนดไว้ โดยไม่คำนึงว่าผู้เอาประกันภัยจะมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่ และหากผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมก่อน ก็ไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป
FIXTURES AND FITTINGS สิ่งติดตรึง สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินหรือสิ่งของที่ติดกับตัวอาคาร ซึ่งตามหลักทั่วไปแล้วถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินหรืออาคารนั้น ดังนั้น กรรมสิทธิ์จึงตกเป็นของเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของอาคาร เว้นแต่สิ่งติดตรึงบางประเภทของผู้เช่า หรือสิ่งติดตรึงสำหรับการค้าบางประเภท
FLAT LINE REINSURANCE  การประกันภัยต่อคงที่ การประกันภัยต่อแบบหนึ่ง ซึ่งกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อไว้คงที่อาจจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนของส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต่อรับเสี่ยงภัยไว้เอง
FLEET หมู่ยานพาหนะ แต่เดิมหมายถึงกองเรือ แต่ภายหลังหมายถึงหมู่ยานพาหนะอื่นๆด้วย เช่นรถยนต์ เครื่องบิน ในสหรัฐอเมริกา fleet หมายถึงกลุ่มบริษัทประกันภัยที่มีเจ้าของเดียวกัน
FLEET POLICY กรมธรรม์หมู่ยานพาหนะ กรมธรรม์ฉบับเดียวที่คุ้มครองหมู่ยานพาหนะประเภทเดียวกัน ที่มีเจ้าของเดียวกัน เช่น รถยนต์ เรือ เครื่องบิน
FLEET RATING การกำหนดอัตราหมู่ยานพาหนะ การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ใช้กับหมู่ยานพาหนะประเภทเดียวกันที่เอาประกันภัยโดยเจ้าของเดียวกัน เช่น รถยนต์ เรือ เครื่องบิน
FLIGHT RISKS การเสี่ยงภัยระหว่างบิน การเสี่ยงภัยของเครื่องบินขณะที่บินอยู่ในอากาศ ซึ่งต่างกับการเสี่ยงภัยระหว่างจอด(ground risks)
FLOATER กรมธรรม์ลอยตัว กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินแบบหนึ่งที่คุ้มครองการสูญเสียหรือการเสียหายของทรัพย์สินไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เช่น กระเป๋าเดินทาง หรือกล้องถ่ายรูปของนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองสำหรับภัยทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
FLOATING POLICY กรมธรรม์ลอยตัว กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินแบบหนึ่งที่คุ้มครองการสูญเสียหรือการเสียหายของทรัพย์สินไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เช่น กระเป๋าเดินทาง หรือกล้องถ่ายรูปของนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองสำหรับภัยทุกประเภท
FLOOD INSURANCE การประกันภัยน้ำท่วม การประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมหรืออุทกภัย คือ คำศัพท์ประกันวินาศภัย เกี่ยวกับ ประกันภัยน้ำท่วม
FOLLOW THE FORTUNES การปฏิบัติตาม ข้อกำหนดในสัญญาประกันภัยต่อ ซึ่งกำหนดว่า ผู้รับประกันภัยต่อต้องยอมรับการปฏิบัติของผู้รับประกันภัยโดยตรง เช่น ถ้าผู้รับประกันภัยโดยตรงตกลงใจจ่ายค่าสินไหมทดแทนจำนวนเท่าใด ผู้รับประกันภัยต่อต้องปฏิบัติตามนั้น จะโต้แย้งไม่ได้
FOLLOW THE LEAD การคล้อยตามผู้รับประกันภัยนำ ธรรมเนียมปฏิบัติในตลาดประกันภัย โดยเฉพาะในสถาบันลอยด์ เมื่อผู้รับประกันภัยซึ่งเป็นผู้นำได้ตกลงรับประกันภัยบางส่วนซึ่งเป็นส่วนใหญ่แล้ว ผู้รับประกันภัยรายอื่นๆมักจะคล้อยตามผู้นำคือยอมรับการประกันภัยในเงื่อนไข อัตรา และข้อกำหนดที่ผู้รับประกันภัยนำได้ตกลงไว้
FORCE MAJEURE เหตุสุดวิสัย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและไม่อาจป้องกันได้ ทำให้คู่สัญญาไม่อาจปฎิบัติตามพันธะในสัญญา เหตุสุดวิสัยนี้รวมถึง เหตุสุดวิสัย(ตามธรรมชาติ) การนัดหยุดงาน สงคราม และการแทรกแซงของฝ่ายนิติบัญญัติ หรือฝ่ายบริการ เช่น การออกกฎหมายยึดทรัพย์
FORCIBLE AND VIOLENT MEANS วิธีใช้กำลังและความรุนแรง เงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม ซึ่งจะคุ้มครองเฉพาะความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่คนร้ายเข้าไปในอาคารสถานที่โดยใช้กำลังและความรุนแรงหรือทิ้งร่องรอยการทำลายสิ่งกีดขวางไว้ ซึ่งต่างจากการเข้าลักทรัพย์โดยไม่ใช้กำลังและความรุนแรง เช่น เข้าไปในบ้านโดยกลอุบายของคนร้ายหรือการใช้กุญแจผี หรือคนร้ายเข้าไปทางประตูหรือหน้าต่างที่ไม่ได้ลงกลอน
FOREIGN COMPANY บริษัทต่างรัฐ บริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนและประกอบธุรกิจในประเทศ ในสหรัฐอเมริกาหมายถึง บริษัทที่ตั้งอยู่ในรัฐนั้นๆ หากบริษัทไปตั้งอยู่ในรัฐอื่นก็จะเป็นบริษัทต่างรัฐ (foreign company) ขณะเดียวกันบริษัทที่ตั้งนอกสหรัฐอเมริกาก็เรียกว่า บริษัทต่างประเทศ (alien company)
FOREIGN JURISDICTION CLAUSE ข้อกำหนดอำนาจศาลต่างประเทศ ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่กำหนดว่า การตกลงชำระค่าสินไหมทดแทนให้ใช้อำนาจศาลของประเทศที่เกิดเหตุ แทนที่จะใช้อำนาจศาลของประเทศที่บริษัทประกันภัยตั้งอยู่
FORWARD CONTRACT สัญญาประกันภัยล่วงหน้า ข้อตกลงเพื่อให้สัญญาประกันภัยมีผลบังคับในอนาคต
FORWARD EXCHANGE RATE COVER ความคุ้มครองอัตราแลกเปลี่ยน ความคุ้มครองที่ให้แก่ผู้ส่งออกในการประกันภัยสินเชื่อสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
FORWARDING CHARGES ค่าขนส่งต่อ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางจากสถานที่ที่ใช้หลบภัยหรือจากท่าที่ถูกบังคับให้ต้องขนถ่ายสินค้าขึ้นจากเรือ
FOUNDATION CLAUSE ข้อกำหนดฐานราก ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ที่ยกเว้นไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดแก่ฐานรากของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ในกรณีที่จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ได้รวมมูลค่าฐานรากไว้
FRACTIONAL PREMIUM เบี้ยประกันภัยรายงวด เบี้ยประกันภัยที่แบ่งชำระเป็นงวดๆแทนที่จะจ่ายเป็นรายปี
FRANCHISE ขีดปลอดความรับผิด ความสูญเสียหรือเสียหายขั้นต่ำที่กำหนดเป็นอัตราร้อยละหรือเป็นจำนวนเงิน ซึ่งถ้าความเสียหายไม่ถึงอัตราหรือจำนวนที่กำหนดไว้ ผู้รับประกันภัยจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ แต่ถ้าความเสียหายที่เกิดขึ้นถึงอัตราหรือจำนวนเงินที่กำหนดไว้ ผู้รับประกันภัยจะรับชดใช้ค่าเสียหายให้ตั้งแต่บาทแรก
FRAUDULENT MISREPRESENTATION การแถลงข้อความเป็นเท็จเพื่อฉ้อฉล การแถลงข้อความที่รู้อยู่แล้วว่าไม่เป็นความจริงโดยมีเจตนาเพื่อการฉ้อฉล หรือเป็นการแถลงข้อความที่ไม่เป็นความจริง เนื่องมาจากการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
FREE OF CAPTURE AND SEIZURE CLAUSE ข้อกำหนดยกเว้นการจับกุมยึดหน่วง ข้อกำหนดยกเว้นการจับกุมยึดหน่วง ข้อกำหนดหนึ่งในกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลที่ยกเว้นไม่คุ้มครองภัยสงคราม
FREE OF PARTICULAR AVERAGE ปลอดความเสียหายเฉพาะ ถ้อยคำที่ใช้ในการประกันภัยทางทะเล ซึ่งหมายความว่า ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายเฉพาะ (particular average)
FREE RESERVES เงินสำรองอิสระ เงินสำรองที่จัดสรรไว้นอกเหนือจากเงินสำรองที่ต้องจัดสรรตามกฎหมาย หรือตามเทคนิคของธุรกิจประกันภัย
FREIGHT INSURANCE การประกันภัยค่าระวาง การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเสียหายที่เกิดจากการไม่ได้รับเงินค่าขนส่งสินค้า เนื่องจากเกิดความเสียหายกับยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้านั้น
FRONT-END LOADING ส่วนบวกเพิ่มระยะแรก การคำนวณเบี้ยประกันภัยระบบหนึ่ง ที่บวกค่าใช้จ่ายเข้ากับเบี้ยประกันภัยให้มากในระยะปีแรกๆและบวกน้อยลงในระยะปีหลังๆ
FRONTING COMPANY บริษัทรับหน้า บริษัทประกันภัยโดยตรงที่ผู้รับประกันภัยต่อใช้บริการให้รับงานประกันภัยโดยตรงภายใต้ชื่อของบริษัทนั้น แล้วเอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อที่ใช้บริการดังกล่าว
FROST น้ำค้างแข็ง ในการประกันภัยทางทะเล ความเสียหายที่เกิดจากน้ำค้างแข็งไม่ถือว่าเป็นภัยทางทะเล (perils of the sea)
FRUSTRATION CLAUSE ข้อกำหนดการถูกปิดกั้น ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลในส่วนเกี่ยวกับความคุ้มครองภัยสงคราม ซึ่งจะไม่คุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากการที่เรือถูกปิดกั้นไม่ให้แล่นต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้
FULL REINSURANCE CLAUSE ข้อกำหนดการประกันภัยต่อเต็มที่ ข้อกำหนดในสัญญาประกันภัยต่อเฉพาะราย ซึ่งให้สิทธิ์ผู้รับประกันภัยต่อเข้าควบคุมการตกลงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน มักจะใช้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต่อได้เอาประกันภัยต่อการเสี่ยงภัยที่รับไว้ทั้งหมด หรือส่วนใหญ่กับผู้รับประกันภัยต่อ
FULL VALUE INSURANCE การประกันภัยเต็มมูลค่า การประกันภัยที่ให้ผู้เอาประกันภัยรับรองว่า จำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับมูลค่าเต็มของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้
FUNDED PENSION PLAN แผนเตรียมเงินบำนาญ การที่นายจ้างฝากเงินไว้สำหรับจ่ายบำนาญให้ลูกจ้าง โดยวิธีการประกันชีวิตหรือฝากเงินให้บริษัทเงินทุนหรือธนาคารเป็นผู้บริหารเงินกองทุนเพื่อจ่ายเงินบำนาญดังกล่าว

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : oic.or.th (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
หมวดหมู่ : คำศัพท์ประกันวินาศภัย