คำศัพท์ประกันวินาศภัย ฉบับตัวอักษร E

คำศัพท์ประกันวินาศภัย

หมวดหมู่ตัวอักษร E

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ภาษาไทย ความหมาย / คือ

 

EARNED-INCURRED BASIS

 

หลักเปรียบเทียบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วกับรายได้ หลักที่ใช้ในการคำนวณค่าเสียหายของผู้รับประกันภัยใดใช้อัตราส่วนระหว่างค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว กับเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้

 

EARNED PREMIUM 

 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ เบี้ยประกันภัยจะถือเป็นรายได้ของผู้รับประกันภัยเท่าจำนวนที่ให้ความคุ้มครองไปแล้ว เช่น กรมธรรม์ประกันภัยที่คุ้มครอง 1 ปี เมื่อได้คุ้มครองไปแล้วครึ่งปี เบี้ยประกันภัยเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ถือเป็นรายได้ของผู้รับประกันภัย

 

EARTHQUAKE FIRE DAMAGE 

 

ความเสียหายจากไฟเพราะแผ่นดินไหว ความเสียหายจากไฟอันเป็นผลจากหรือสืบเนื่องจากแผ่นดินไหว

 

EARTHQUAKE INSURANCE

 

การประกันภัยแผ่นดินไหว การประกันภัยความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว โดยทั่วไปเป็นข้อยกเว้นไม่คุ้มครองในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย แต่อาจจะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม หรือซื้อกรมธรรม์ประกันภัยแผ่นดินไหวโดยเฉพาะก็ได้

 

EARTHQUAKE SHOCK DAMAGE

 

ความเสียหายจากการสั่นสะเทือนเพราะแผ่นดินไหว ความเสียหายที่เกิดจากการสั่นสะเทือนเนื่องจากแผ่นดินไหว ซึ่งต่างจากความเสียหายจากไฟเพราะแผ่นดินไหว เป็น คำศัพท์ประกันวินาศภัย ที่เกี่ยวกับ แผ่นดินไหว

 

EARTHQUAKE ZONE

 

เขตแผ่นดินไหว 1.พื้นที่ที่มักเกิดแผ่นดินไหว
2.เขตต่างๆภายในประเทศที่มักเกิดแผ่นดินไหวเป็นประจำ ซึ่งแบ่งโดยผู้รับประกันภัย เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณากำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย และเพื่อกำหนดขอบเขตและเงื่อนไขในการรับเสี่ยงมหันตภัย

 

EIGHTY-FIVE PER CENT REINSTATEMENT AVERAGE SCHEME

 

แผนร่วมเฉลี่ยการจัดทดแทนตามเกณฑ์ร้อยละ 85 วิธีการหนึ่งสำหรับการประกันภัยตัวอาคาร แบบก่อสร้างทดแทนที่มีข้อกำหนดว่า ถ้าจำนวนเงินเอาประกันภัยน้อยกว่าร้อยละ85 ของราคาค่าก่อสร้างทดแทนให้ใหม่ของตัวอาคารที่เกิดความเสียหายนั้น ให้นำหลักการเฉลี่ยความเสียหายมาใช้ถ้าจำนวนเงินเอาประกันภัยมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 85 ไม่ต้องนำหลักการเฉลี่ยความเสียหายมาใช้

 

ELECTRICAL CLAUSE 

 

ข้อกำหนดว่าด้วยไฟฟ้า ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ให้ยกเว้นความคุ้มครองสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าผิดปรกติ และรวมทั้งการเกิดความร้อนในตัวเครื่องไฟฟ้าเอง

 

EMERGENCY FUND 

 

กองทุนฉุกเฉิน เงินที่ต้องสำรองไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน เช่น เมื่อประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

 

EMPLOYER’S LIABILITY INSURANCE

 

การประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง การประกันภัยแบบหนึ่งซึ่งนายจ้างเป็นผู้เอาประกันภัยเพื่อคุ้มครองความรับผิดของตนต่อลูกจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างในทางการที่จ้างนั้น

 

ENDORSEMENT

 

การสลักหลัง,ใบสลักหลัง ข้อความที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมจากข้อความปกติในกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อจะเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขหรือข้อความต่างๆจากเงื่อนไขหรือข้อความเดิม เงื่อนไขหรือข้อความนี้จะทำขึ้นก่อนหรือหลังการเอาประกันภัยก็ได้

 

ENGINEERING INSURANCE

 

การประกันภัยทางวิศวกรรม การประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายของโรงงานและเครื่องจักรซึ่งเกิดจากภัยทางด้านวิศวกรรม เช่น การระเบิดหรือการยุบแฟบของหม้อกำเนิดไอน้ำ ตลอดจนการเสียของโรงจักรกล เครื่องจักรกล ลิฟต์ และปั้นจั่น และความเสียหายของทรัพย์สินที่อยู่ใกล้เคียงผู้เอาประกันภัย รวมทั้งความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น

 

ENGINEERING INTERRUPTION INSURANCE

 

การประกันภัยการหยุดชะงักทางวิศวกรรม การประกันภัยซึ่งคุ้มครองความเสียหายทางการเงิน ซึ่งเกิดขึ้นจากธุรกิจของผู้เอาประกันภัยได้รับผลกระทบกระเทือนหรือต้องหยุดชะงักลงเพราะเครื่องจักรเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมทั้งการขาดสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา

 

EQUALISATION FUND

 

กองทุนดุลยภาพ เงินกองทุนที่ผู้รับประกันภัยต่างๆจัดตั้งเพื่อชดใช้ค่าเสียหายสำหรับการเสี่ยงภัยบางประเภทซึ่งไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ นานๆจึงจะเกิดครั้งหนึ่ง เช่น ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากแผ่นดินไหว ทั้งนี้เพื่อมิให้ภาวะทางการเงินของผู้รับประกันภัยในแต่ละปีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงมากเกินไป

 

ERECTION ALL RISK

 

การประกันสรรพภัยในการติดตั้ง การประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินและคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผูเอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากการติดตั้งเครื่องจักร เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

 

ERRORS AND OMISSIONS INSURANCE

 

การประกันภัยความผิดตกละเว้น การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดพลาดพลั้งเผลอตกหล่นไม่ได้ซื้อความคุ้มครองไว้

 

ESCALATION 

 

การปรับค่าสูงขึ้น ข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อการปรับค่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัยให้สูงขึ้นโดยอัตโนมัติ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

 

ESCALATOR CLAUSE 

 

ข้อกำหนดการปรับค่า ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล ที่คุ้มครองการเสี่ยงภัยของอู่ต่อเรือ โดยยอมให้ปรับมูลค่าที่เอาประกันภัยของเรือที่อยู่ในระหว่างการต่อให้สูงขึ้นได้ตามสภาวะเงินเฟ้อหรือต้นทุนที่สูงขึ้น

 

ESCAPE CLAUSE

 

ข้อกำหนดบอกเลิกสัญญา ข้อกำหนดข้อหนึ่งในสัญญาประกันภัยต่อ ที่ให้สิทธิ์แก่ผู้รับประกันภัยต่อที่จะยกเลิกสัญญาได้โดยการบอกกล่าวล่วงหน้า

 

ESTIMATED MAXIMUM LOSS

 

ความเสียหายสูงสุดโดยประมาณ การประมาณการความเสียหายสูงสุดที่น่าจะเป็นได้ในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง

 

ESTIMATED PREMIUM 

 

เบี้ยประกันภัยโดยประมาณ จำนวนเบี้ยประกันภัยเบื้องต้นที่จ่ายให้แก่ผู้รับประกันภัย โดยจะมีการปรับให้ถูกต้องในภายหลัง

 

EXCEPTION

 

ข้อยกเว้น ข้อยกเว้นที่ผู้รับประกันภัยระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยว่า จะไม่คุ้มครองภัยหรือเหตุแห่งภัยบางอย่าง

 

EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES CLAUSE

 

ข้อกำหนดสภาวะพิเศษ ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักที่กำหนดการคำนวณจำนวนค่าสินไหมทดแทนสำหรับการสูญเสียรายได้ โดยให้นำแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจนั้นและภาวการณ์อื่นๆมาพิจารณาประกอบเพื่อคำนวณกำหนดค่าสินไหมทดแทน

 

EXCESS 

 

การรับผิดส่วนแรก จำนวนค่าสินไหมทดแทนส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระตามข้อตกลงของการประกันภัย

 

EXCESS INSURANCE

 

การประกันภัยส่วนเกิน การประกันภัยประเภทหนึ่งซึ่งให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกินกว่าความคุ้มครองที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันภัยฉบับแรก

 

EXCESS OF LINE REINSURANCE

 

การประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน การประกันภัยต่อแบบส่วนเกินที่ใช้ในการประกันภัยทางทะเล

 

EXCESS OF LOSS POLICY

 

กรมธรรม์ความเสียหายส่วนเกิน กรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้

 

EXCESS OF LOSS RATIO REINSURANCE 

 

การประกันภัยต่ออัตราค่าเสียหายส่วนเกิน การประกันภัยต่อแบบหนึ่งที่ผู้รับประกันภัยต่อตกลงว่า เมื่ออัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (loss ratio) ของผู้รับประกันภัยโดยตรงเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ ผู้รับประกันภัยต่อจะชดใช้ส่วนที่เกินให้ ทั้งนี้โดยกำหนดอัตราหรือจำนวนสูงสุดที่จะชดใช้ไว้

 

EXCESS OF LOSS REINSURANCE 

 

การประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน การประกันภัยต่อแบบหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายส่วนที่เกินกว่าจำนวนที่กำหนด ซึ่งโดยทั่วไปผู้รับประกันภัยต่อจะกำหนดจำนวนเงินซึ่งรับผิดสูงสุดไว้

 

EXCESS VALUE POLICY 

 

กรมธรรม์มูลค่าส่วนเกิน กรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยซื้อความคุ้มครองตนเองในกรณีที่จำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของตัวเรือนั้น และผู้เอาประกันภัยอาจจะต้องเกิดความรับผิดขึ้น ดังเช่นในกรณีที่เกิดความรับผิดต่อค่าใช้จ่ายในการกู้เรือ หรือเกิดความรับผิดตามระบบการชดใช้ค่าเสียหายร่วม

 

EXCLUSION

 

ข้อจำกัดความคุ้มครอง ส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัยที่จำกัดขอบเขตของความคุ้มครองของผู้รับประกันภัย โดยระบุถึงภัยและทรัพย์สินที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ไว้

 

EXPLOSION

 

ภัยการระเบิด กรมธรรม์มาตรฐานของการประกันอัคคีภัยจะคุ้มครองความเสียหายเนื่องจากเพลิงไหม้ ไม่ว่าจะเกิดจากการระเบิดหรือไม่ก็ตาม และคุ้มครองภัยการระเบิดจากเครื่องใช้ที่ใช้ในบ้าน เช่น แก๊สที่ใช้สำหรับทำความร้อนหรือแสงสว่าง กรมธรรม์ดังกล่าวจะยกเว้นความเสียหายจากการระเบิดอื่นๆไม่ว่าการระเบิดนั้นจะมีสาเหตุจากเพลิงไหม้หรือไม่ก็ตาม ถ้าผู้เอาประกันภัยประสงค์จะซื้อความคุ้มครองภัยการระเบิดจากสาเหตุอื่น ก็สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้

 

EXPORT CREDIT INSURANCE

 

การประกันภัยสินเชื่อผู้ส่งออก การประกันภัยที่คุ้มครองผู้ส่งออกจากภัยอันเกิดจากการไม่ชำระหนี้ของลูกค้า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือการค้า เป็น คำศัพท์ประกันวินาศภัย เกี่ยวกับ สินเชื่อผู้ส่งออก

 

EXPOSURE

 

โอกาสเสี่ยงภัย 1.สภาวะการเสี่ยงต่อความเสียหาย
2.ระดับของความเสี่ยงที่วัดได้
3.ความเสี่ยงต่อความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อม

 

EXPRESS WARRANTY

 

คำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร การให้คำมั่นสัญญาของผู้เอาประกันภัยที่ระบุในกรมธรรม์ว่า จะต้องกระทำหรือไม่กระทำการใด

 

EXTENDED PROTEST

 

ใบแจ้งยืนยันโดยละเอียด ถ้อยแถลงของนายเรือที่มีรายละเอียดมากว่าคำแจ้งยืนยัน(protest) ซึ่งทำขึ้นเพื่อนำคดีขึ้นฟ้องร้อง

 

EXTENSION

 

การขยายความคุ้มครอง ข้อกำหนดการให้ความคุ้มครองเพิ่มจากการให้ความคุ้มครองทั่วไปตามกรมธรรม์ปรกติ เช่น ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย อาจจะขยายความคุ้มครองถึงความสูญเสียรายได้เนื่องจากธุรกิจหยุดชะงักเพราะเกิดเพลิงไหม้

 

EXTRANEOUS PERIL 

 

ภัยเพิ่มพิเศษ ภัยที่นอกเหนือจากภัยทางทะเลทั่วไป ในการประกันภัยการขนส่งทางทะเล ภัยเพิ่มพิเศษจากปรกติเหล่านี้ได้แก่ การประมาทเลินเล่อ สินค้าขาดจำนวน การแตกรั่วไหลของหีบห่อ ในการประกันสรรพภัยสำหรับการขนส่งสินค้าทางทะเล จะให้ความคุ้มครองถึงภัยเพิ่มเหล่านี้ด้วย

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : oic.or.th (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
หมวดหมู่ : คำศัพท์ประกันวินาศภัย