คำศัพท์ประกันวินาศภัย ฉบับตัวอักษร D

คำศัพท์ประกันวินาศภัย

หมวดหมู่ตัวอักษร D

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ภาษาไทย ความหมาย / คือ
DAMAGED VALUE มูลค่าหลังเสียหาย มูลค่าจริงของตัวเรือหรือสินค้า ซึ่งได้รับความเสียหาย ประเมินราคา ณ จุดปลายทางในขณะที่มาถึง ในกรณีการประกันภัยตัวเรือ มูลค่าหลังเสียหายจริงจะต้องเป็นมูลค่าที่ไม่รวมค่าซ่อมแซม ในกรณีการประกันภัยสินค้า มูลค่าหลังเสียหายรวม(gross damged value) ต้องเท่ากับมูลค่าหลังเสียหายจริงบวกค่าใช้จ่ายต่างๆในการขนถ่ายสินค้า ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ส่วนมูลค่าหลังเสียหายสุทธิ(net value) คือมูลค่าหลังเสียหายจริงไม่รวมค่าขนถ่ายสินค้า ภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ
DAMAGES ค่าเสียหาย จำนวนเงินที่ศาลตัดสินให้เป็นค่าทดแทนสำหรับความเสียหาย การสูญเสีย หรือการบาดเจ็บ
DATUM LEVEL ขีดการจ่ายหมด ปกติใช้ในการประกันภัยสินเชื่อ มีความหมายเหมือนคำ franchise ที่ใช้ในการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
DATUM LINE COVER ความคุ้มครองจ่ายหมดเมื่อถึงขีด การประกันภัยสินเชื่อประเภทที่ยินยอมให้เอาประกันภัยระบุชื่อลูกหนี้ให้อยู่ในความคุ้มครอง เฉพาะกรณีที่มูลหนี้มีจำนวนสูงถึงที่กำหนดไว้ในสัญญา
DEBRIS REMOVAL CLAUSE ข้อกำหนดเคลื่อนย้ายซากทรัพย์ ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่กำหนดให้ผู้รับประกันภัยเป็นผู้จ่ายค่ารื้อถอนและเคลื่อนย้ายซากทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยออกไปจากที่เดิม เป็น คำศัพท์ประกันวินาศภัย
DECLARATION คำแถลง : การแจ้งรายละเอียด 1.คำแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบคำขอเอาประกันภัย
2.การรายงานความจริงเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ซึ่งจะต้องรายงานเป็นระยะๆเพื่อปรับจำนวนเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นจริง เช่น การประกันภัยสินค้าคงคลัง
DECLINE LIST รายการภัยที่ปฏิเสธ รายการภัยต่างๆที่ผู้รับประกันภัยจะไม่รับประกันภัย
DEDUCTIBLE การรับผิดส่วนแรก จำนวนค่าสินไหมทดแทนส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระตามข้อตกลงของการประกันภัย
DEFAMATION INSURANCE การประกันภัยการหมิ่นประมาท การประกันภัยความรับผิดฐานหมิ่นประมาท โดยทำให้บุคคลอื่นเสียหายหรือเสียชื่อเสียง ผู้เอาประกันภัยส่วนใหญ่เป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา สำนักพิมพ์ เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ปรกติจะไม่คุ้มครองการหมิ่นประมาทโดยเจตนา และผู้เอาประกันภัยจะต้องร่วมรับผิดเองบางส่วนด้วย
DEFERRED ACCOUNT บัญชีผ่อนจ่าย ข้อตกลงที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยต่อได้รับความยินยอมให้จ่ายเบี้ยประกันภัยโดยผ่อนชำระเป็นงวด
DEFICIT CLAUSE ข้อกำหนดการขาดทุน ข้อกำหนดในสัญญาประกันภัยต่อที่มีข้อตกลงว่าด้วยค่าบำเหน็จจากกำไร ซึ่งกำหนดว่า การขาดทุนในปีใดปีหนึ่งของผู้รับประกันภัยต่อให้นำไปหักจากกำไรในปีต่อๆไปได้ เพื่อคำนวณหาค่าบำเหน็จจากกำไรที่จะแบ่งกันในปีต่อไป
DEFINITE ADVICE คำยืนยันแน่นอน ในการรับประกันภัยต่อสินค้าเมื่อผู้รับประกันภัยโดยตรงได้รับประกันภัยไว้แล้ว จะต้องแจ้งรายการเบื้องต้นให้ผู้รับประกันภัยต่อทราบ และเมื่อเรือออกจากท่า ก็จะต้องแจ้งรายละเอียดเป็นการยืนยันที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง
DELIVERY GUARANTEE COVER ความคุ้มครองการส่งมอบ การประกันภัยสินเชื่อแบบหนึ่ง ที่ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้จัดหาไม่สามารถส่งมอบสินค้า หรือวัตถุดิบ เป็นต้น ตามสัญญา
DEMURRAGE ค่าเสียเวลา : ช่วงเสียเวลา 1.เงินที่จ่ายให้แก่เจ้าของเรือ เพื่อชดใช้ค่าเสียหาย เนื่องจากการขนถ่ายสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด
2.ช่วงเวลาที่ล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งทำให้เจ้าของเรือต้องเสียหาย
DENIAL OF ACCESS การห้ามเข้าใช้อาคาร การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักอาจขยายความคุ้มครองถึงการสูญเสียรายได้เนื่องจากไม่สามารถเข้าไปใช้อาคารที่เอาประกันภัยได้ เพราะเกิดภัยตามที่เอาประกันภัยไว้
DEPOSIT PREMIUM เบี้ยประกันภัยฝาก จำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยต่อชำระล่วงหน้าให้แก่ผู้รับประกันภัย หรือผู้รับประกันภัยต่อ แล้วภายหลังจึงมาคำนวณเบี้ยประกันภัยตามความเป็นจริง
DEPRECIATION การเสื่อมราคา การลดลงของมูลค่าทรัพย์สินที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
DEVIATION การเบี่ยงเส้นทาง การที่เรือเดินออกนอกเส้นทางที่กำหนดไว้ หรือออกนอกเส้นทางเดินเรือตามปรกติ ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดเส้นทางไว้
DEVIATION CLAUSE ข้อกำหนดการเบี่ยงเส้นทาง ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือที่กำหนดว่า ผู้เอาประกันภัยยังจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ถึงแม้ว่าเรือที่เอาประกันภัยจะเดินออกนอกเส้นทางปกติ เนื่องจากอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของกัปตันและลูกเรือ
DIFFERENCE IN CONDITIONS POLICY กรมธรรม์คุ้มครองความต่างกันของเงื่อนไข ในกรณีที่บริษัทซึ่งมีธุรกิจอยู่ในหลายประเทศได้ทำประกันภัยทรัพย์สินเพื่อคุ้มครองภัยที่คล้ายคลึงกันกับบริษัทประกันภัย ในประเทศต่างๆเงื่อนไขกรมธรรม์ของแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน จึงซื้อกรมธรรม์อีกฉบับหนึ่งเรียกว่ากรมธรรม์แม่ เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์เฉพาะท้องถิ่นนั้นๆ
DIFFERENCE INSURANCE การประกันภัยค่าแตกต่าง ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่กำหนดว่า จะชดใช้มูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินที่แตกต่างกันระหว่างมูลค่า ณ วันที่เกิดอัคคีภัย กับมูลค่าของที่ซ่อมแซมใหม่หรือสร้างใหม่
DIRECT BUSINESS ธุรกิจโดยตรง การเอาประกันภัยโดยตรงกับผู้รับประกันภัยโดยไม่ผ่านคนกลาง เช่นตัวแทน หรือนายหน้า
DIRECT INSURANCE การประกันภัยโดยตรง การประกันภัยโดยตรงซึ่งต่างกับการประกันภัยต่อ
DIRECTORS' AND OFFICERS' LIABILITY INSURANCE การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและพนักงานบริษัท การประกันภัยความรับผิดประเภทหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดของกรรมการและพนักงานของบริษัท ในกรณีที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้น เช่น การประมาทเลินเล่อ การละเลยการปฏิบัติงาน หรือการให้คำแนะนำผิดพลาด
DIRECT REINSURER ผู้รับประกันภัยต่อโดยตรง ผู้รับประกันภัยต่อซึ่งรับประกันภัยโดยตรงจากผู้รับประกันภัยรายแรก
DIRECT WRITING การรับประกันภัยโดยตรง การรับประกันภัยโดยติดต่อโดยตรงกับผู้เอาประกันภัย โดยไม่ใช้คนกลาง
DISBURSEMENTS ค่าใช้จ่ายการเดินเรือ ในการประกันภัยทางทะเลหมายถึงค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ ซึ่งเอาประกันภัยได้
DISBURSEMENTS CLAUSE ข้อกำหนดค่าใช้จ่าย ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือซึ่งให้คำนิยามและจำกัดขอบเขตของค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ ค่าระวาง ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือนี้ สามารถเอาประกันภัยเพิ่มได้จากการประกันภัยตัวเรือ
DISCLOSURE การเปิดเผยความจริง ตามกฎหมาย ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยความจริงให้ผู้รับประกันภัยทราบถึงความจริงอันเป็นสาระสำคัญทั้งหมดของการประกันภัย กล่าวคือ ความจริงทั้งหมดที่ผู้รับประกันภัยจำเป็นต้องทราบเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับประกันภัยหรือไม่ และหากรับจะมีเงื่อนไขประการใดบ้าง เป็น คำศัพท์ประกันวินาศภัย ที่หลายคนมักสงสัยกัน
DISCOUNT  ส่วนลด ในการประกันอัคคีภัย ผู้รับประกันภัยมีส่วนลดให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีต่างๆ เช่น ส่วนลดเนื่องจากเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้นเยี่ยมหรือชั้นดี ส่วนลดเนื่องจากการมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่เพียงพอ ส่วนการประกันภัยรถยนต์ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยยอมรับผิด ส่วนแรกของความเสียหายโดยสมัครใจหรือไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยรถยนต์ก็ให้ส่วนลด ซึ่งอาจเรียกเป็นโบนัส
DISCOVERY COVER ความคุ้มครองเมื่อตรวจพบ สัญญาประกันภัยต่อที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียที่ตรวจพบในช่วงอายุสัญญาโดยไม่คำนึงว่าความสูญเสียจะเกิดขึ้นเมื่อใด
DISCOVERY PERIOD ระยะตรวจพบ เงื่อนไขข้อหนึ่งในกรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ซึ่งกำหนดว่า การฉ้อฉลที่จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์นั้น ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจพบและแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ ภายในระยะเวลาที่ระบุในกรมธรรม์ ซึ่งอาจจะยาวหรือสั้นกว่าระยะเวลาของสัญญาก็ได้
DOMESTIC COMPANY บริษัทภายในประเทศ บริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนและประกอบธุรกิจในประเทศ ในสหรัฐอเมริกาหมายถึง บริษัทที่ตั้งอยู่ในรัฐนั้นๆ หากบริษัทไปตั้งอยู่ในรัฐอื่นก็จะเป็นบริษัทต่างรัฐ (foreign company) ขณะเดียวกันบริษัทที่ตั้งนอกสหรัฐอเมริกาก็เรียกว่า บริษัทต่างประเทศ (alien company)
DUAL(WAGES) BASIS หลักค่าจ้างทวิภาค หลักของการประกันภัยค่าแรงในกรณีธุรกิจหยุดชะงัก ถ้าหากผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายค่าแรงทั้งๆ ที่ไม่มีการผลิต ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายค่าจ้างเต็มจำนวนไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง และจ่ายน้อยลงในระยะต่อไปตามที่ระบุ
DUAL VALUATION CLAUSE ข้อกำหนดมูลค่าทวิภาค ในกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือ ที่กำหนดให้ใช้มูลค่าหนึ่งในกรณีที่เป็นความสูญเสียสิ้นเชิง และใช้อีกมูลค่าหนึ่งในกรณีอื่นๆ
DUE DATE วันครบกำหนด วันถึงกำหนดที่จะต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัย
DUTY OF DISCLOSURE หน้าที่เปิดเผยความจริง ตามกฎหมาย ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยความจริงให้ผู้รับประกันภัยทราบถึงความจริงอันเป็นสาระสำคัญทั้งหมดของการประกันภัย กล่าวคือ ความจริงทั้งหมดที่ผู้รับประกันภัยจำเป็นต้องทราบเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับประกันภัยหรือไม่ และหากรับจะมีเงื่อนไขประการใดบ้าง

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : oic.or.th (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
หมวดหมู่ : คำศัพท์ประกันวินาศภัย