คำศัพท์ประกันวินาศภัย ฉบับตัวอักษร C

คำศัพท์ประกันวินาศภัย

หมวดหมู่ตัวอักษร C

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ภาษาไทย ความหมาย / คือ
CALL เบี้ยพีแอนด์ไอ จำนวนเงินที่ชมรมพีแอนด์ไอเรียกเก็บจากเจ้าของเรือที่เป็นสมาชิก สำหรับเป็นค่าสินไหมทดแทน และเป็นค่าใช้จ่ายของชมรม(ดู protection and indemnity club ประกอบ)
CANCELLATION  การยกเลิกกรมธรรม์ การสิ้นสุดของกรมธรรม์โดยการบอกเลิก
CANCELLATION CLAUSE ข้อกำหนดการยกเลิกกรมธรรม์ ข้อกำหนดในกรมธรรม์ว่าด้วยการบอกเลิกสัญญา
CANCELLATION RETURNS ONLY เบี้ยประกันภัยจ่ายคืนเมื่อยกเลิกเท่านั้น ข้อกำหนดที่ใช้ในการประกันภัยต่อสำหรับตัวเรือ ซึ่งกำหนดว่าผู้รับประกันภัยต่อจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อไม่ว่ากรณีใดๆนอกจากในกรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์เท่านั้น
CAPACITY วิสัยสามารถ จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ที่ผู้รับประกันภัยรายหนึ่งหรือตลาดประกันภัยมีความสามารถที่จะรับเสี่ยงภัยไว้ได้
CAPACITY ADDITIONS CLAUSE ข้อกำหนดคุ้มครองเพิ่ม ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่ขยายความคุ้มครองไปถึงสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องจักร ที่ผู้เอาประกันภัยได้ก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้น หรือติดตั้งขึ้นภายหลัง แต่อยู่ในระยะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
CAPITAL BENEFITS ผลประโยชน์เป็นเงินก้อน จำนวนเงินผลประโยชน์ที่จ่ายเป็นเงินก้อนตามกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เช่น เงินผลประโยชน์จ่ายเนื่องจากการมรณะ การสูญเสีย แขนขา หรือสายตา
CAPTIVE INSURANCE COMPANY บริษัทประกันภัยในอาณัติ บริษัทประกันภัยซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทการค้า สมาคมการค้า หรืออื่นๆ โดยในเบื้องต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อรับเสี่ยงภัยของตนเอง หรือบริษัทในเครือ
CAPTURE AND SEIZURE การจับกุมและยึดเอา ในการประกันภัยทางทะเล การจับกุมและยึดเอา หมายความรวมถึงการกระทำทุกอย่างที่เป็นการยึดเอาหรือการเอาไปโดยศัตรูหรือคู่พิพาท ตลอดจนเการกระทำทุกอย่าง ที่เป็นการครอบครองโดยใช้กำลังทั้งจากอำนาจทางกฎหมายหรือโดยพละกำลังที่เหนือกว่า
CARGO INSURANCE;MARINE CARGO INSURANCE  การประกันภัยสินค้าขนส่ง การประกันภัยสินค้าและพัสดุไปรษณีย์ที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเล ทางบก หรือทางอากาศ
CARGO INTEREST ส่วนได้เสียในสินค้าขนส่ง ส่วนได้เสียในสินค้าขนส่งของบุคคลอื่น นอกเหนือจากเจ้าของสินค้า
CARPENTER PLAN การประกันภัยต่อแบบคาร์เพนเตอร์ แบบหนึ่งของการประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน ซึ่งจะมีการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยในแต่ละปีโดยคำนวณจากจำนวนความเสียหายส่วนเกินของจำนวนปีที่ผ่านมาตามที่กำหนดไว้
CARRIER

 

ผู้ขนส่ง หรือ ผู้รับประกันภัย 1.บุคคลผู้ซึ่งรับขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้า ทางทะเล ทางบก หรือทางอากาศ
2.เป็นคำใช้ในสหรัฐอเมริกาหมายถึง ผู้รับประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยต่อ
CASH AGENT ตัวแทนเงินสด ตัวแทนประกันภัยซึ่งจะต้องนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นเงินสดให้ผู้รับประกันภัยโดยมิได้รับการผ่อนปรนให้ค้างชำระ
CASH LOSS ค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนทันที ข้อตกลงในสัญญาประกันภัยต่อที่ระบุว่า ในกรณีที่เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนมากถึงที่ตกลงกันไว้ ให้ผู้เอาประกันภัยต่อเรียกเก็บเงินค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยต่อได้ทันทีโดยมิต้องคอยการหักล้างบัญชีตามงวดเหมือน กับที่ถือปฎิบัติตามปรกติ
CASUALTY INSURANCE การประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันวินาศภัยประเภทอื่น ที่นอกเหนือจากการประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยค้ำประกัน(ใช้ในสหรัฐอเมริกา)
CATASTROPHE มหันตภัย ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันและร้ายแรง ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียเป็นจำนวนมาก เช่น ความเสียหายจากแผ่นดินไหว อุทกภัย
CATASTROPHE HAZARD ภาวะมหันตภัย ภาวะหรือเงื่อนไขที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยและต่อวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นจำนวนมาก โดยมีสาเหตุจากภัยเดียวกัน
CATASTROPHE REINSURANCE การประกันมหันตภัยต่อ การประกันภัยต่อเพื่อคุ้มครองผู้เอาประกันภัยต่อ จากความเสียหายจำนวนมากที่เกิดขึ้นจากมหันตภัยรายใดรายหนึ่ง เช่น ความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว
CEDANT : CEDENT ผู้เอาประกันภัยต่อ ผู้รับประกันภัยซึ่งโอนความเสี่ยงภัยไปให้ผู้รับประกันภัยรายอื่น โดยการเอาประกันภัยต่อ
CEDE เอาประกันภัยต่อ การที่ผู้รับประกันภัยโอนการเสี่ยงภัยที่ได้รับมาโดยตรง ไปประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยภัยอีกรายหนึ่ง หรือกับผู้รับประกันภัยต่อ
CEDING COMPANY บริษัทเอาประกันภัยต่อ บริษัทประกันภัยซึ่งโอนการเสี่ยงภัยที่ตนรับให้แก่บริษัทประกันภัยต่อหรือบริษัทประกันภัยอื่น
CERTIFICATE OF ENTRY กรมธรรม์พีแอนด์ไอ เอกสารที่ออกโดยสมาคมความคุ้มครองและการชดใช้ (Protection and Indemnity Association) เพื่อแสดงว่าให้ความคุ้มครองเรือที่เข้าเป็นสมาชิกของสมาคม เอกสารดังกล่าวเปรียบเสมือนเป็นกรมธรรม์ประกันภัย
CERTIFICATE OF INSURANCE ใบรับรองการประกันภัย เอกสารที่แสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกันภัย โดยผู้รับประกันภัยจะออกเอกสารนี้แยกต่างหากจากกรมธรรม์เพื่อความสะดวก ในกรณี เช่น ก. ออกให้แก่บุคคลแต่ละคนที่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวกัน ข. ออกให้แก่การประกันภัยสินค้าเป็นเที่ยวๆ ภายใต้สัญญาประกันภัยสินค้าทางทะเลแบบเปิด
CESSION ส่วนที่เอาประกันภัยต่อ ส่วนของการเสี่ยงภัยที่ได้มีการเอาประกันภัยต่อ
CHANGE IN TEMPERATURE CLAUSE  ข้อกำหนดเรื่องอุณหภูมิเปลี่ยน ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่ยกเว้นไม่คุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่เก็บไว้ในห้องเย็นอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
CHANGE OF VOYAGE CLAUSE ข้อกำหนดการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเลซึ่งระบุว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรือหรือมีข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการแจ้งส่วนได้เสีย หรือรายละเอียดเกี่ยวกับเรือหรือเส้นทางการเดินเรือแล้ว ถือว่ากรมธรรม์นั้นยังให้ความคุ้มครอง โดยจะมีการปรับจำนวนเบี้ยประกันภัยภายหลังให้ตรงตามสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
CHARGES OF INSURANCE เบี้ยประกันภัย เบี้ยประกันภัย (ทางทะเล) เป็น คำศัพท์ประกันวินาศภัย
CHARTERED LOSS ADJUSTER ผู้เจรจาตกลงความเสียหายชาร์เตอร์ ผู้ทำหน้าที่ประเมิน และทำการเจรจาตกลงเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัย ซึ่งเป็นสมาชิกของ Chartered Institute of Loss Adjusters ของอังกฤษ
CHARTERED PROPERTY AND CASUALTY UNDERWRITER (C.P.C.U.) วุฒิบัตรซีพีซียู วุฒิบัตรที่สถาบัน American Institute of Property and Liability Underwriters ของสหรัฐอเมริกา มอบให้แกบุคคลที่ผ่านการทดสอบ และมีประสบการณ์ในการพิจารณารับเสี่ยงภัยสำหรับการประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
CLAIM การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน;ค่าสินไหมทดแทน 1.การเรียกร้องของผู้เอาประกันภัยที่จะให้มีการชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัยหรือสัญญาค้ำประกัน
2.จำนวนเงินค่าเสียหายที่แท้จริงหรือโดยประมาณ
CLAIM AGENT ตัวแทนค่าสินไหมทดแทน ตัวแทนที่ผู้รับประกันภัยแต่งตั้งขึ้นให้ทำหน้าที่เจรจาเกี่ยวกับการตกลงค่าสินไหมทดแทน
CLAIMRIGHT INSURANCE การประกันภัยการยับยั้งการชำระเงิน การประกันภัยของผู้ส่งสินค้า เพื่อคุ้มครองจำนวนเงินที่อาจถูกยับยั้งการจ่ายโดยผู้รับสินค้า ตามเงื่อนไขการซื้อสินค้าที่ระบุไว้ว่าจะจ่ายเงินเมื่อสินค้ามาถึง
CLAIMS ADJUSTER ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน บุคคลที่มีหน้าที่ในการเจรจาทำความตกลงเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัย
CLAIMS BUREAU สำนักงานจัดการค่าสินไหมทดแทน 1.หน่วยงานของผู้รับประกันภัย เพื่อจัดการเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
2.หน่วยงานของสถาบันลอยด์ ซึ่งผู้รับประกันภัยทางทะเลที่เป็นสมาชิกของสถาบันลอยด์ใช้บริการในการจัดการค่าสินไหมทดแทน ซึ่งรวมถึงการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากการประกันภัยต่อด้วย
CLAIMS CONDITION เงื่อนไขเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยที่กำหนดหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องกระทำ เมื่อมีเหตุเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้น
CLAIMS COOPERATION CLAUSE ข้อกำหนดความร่วมมือเรื่องค่าสินไหมทดแทน ข้อกำหนดในสัญญาประกันภัยต่อที่กำหนดว่า ผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องให้ความร่วมมือในศาล และจะต้องไม่ยอมรับความรับผิดตามสัญญา ก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้รับประกันภัยต่อ ในกรณีที่เกิดความเสียหายซึ่งผู้ปรับประกันภัยต่อต้องรับผิดตามสัญญา ผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยต่อทราบโดยเร็ว
CLAIMS EQUALISATION RESERVE เงินสำรองรักษาระดับค่าสินไหมทดแทน เงินสำรองที่ผู้รับประกันภัยตั้งสำรองไว้เพื่อปรับระดับจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงผิดปรกติในบางขณะ เช่น สาเหตุจากภัยธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อรักษาบัญชีรายได้ของผู้รับประกันภัยไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงมากนัก
CLAIMS EXPENSES ค่าจัดการค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่ายในการสืบเสาะหาข้อมูลและดำเนินการเกี่ยวกับการตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เช่น ค่าจ้างผู้ประเมินการประกันภัย ค่าจัดการค่าสินไหมทดแทนนี้ ไม่รวมค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น
CLAIMS RESERVES เงินสำรองค่าสินไหมทดแทน เงินที่ผู้รับประกันภัยจัดสรรสำรองไว้เป็นหนี้สิน สำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่าย
CLAIMS - SETTLING AGENT ตัวแทนจัดการค่าสินไหมทดแทน บุคคลผู้ทำการประเมิน เจรจา ทำความตกลงเกี่ยวกับความเสียหายและจ่ายค่าสินไหมทดแทน
CLAIMS SHARING AGREEMENT ข้อตกลงการแบ่งภาระค่าสินไหมทดแทน ข้อตกลงระหว่างผู้รับประกันภัย 2 ราย ว่าถ้ามีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้น และทั้งสองต่างเป็นผู้รับประกันภัยของคู่กรณีแต่ละฝ่าย ผู้รับประกันภัย2 รายนั้นจะแบ่งความรับผิดตามอัตราที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า โดยไม่คำนึงว่าจำนวนความรับผิดของแต่ละฝ่าย จะมีจำนวนมากน้อยเท่าใด ข้อตกลงนี้ใช้สำหรับผู้รับประกันภัยทรัพย์สินและหนี้สินเท่านั้น
CLASSIFICATION CLAUSE ข้อกำหนดมาตรฐานเรือ ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเลที่ระบุมาตรฐานขั้นต่ำของเรือไว้ โดยเรือนั้นจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมมาตรฐานเรืออันเป็นที่ยอมรับ หากเรือที่ใช้ขนส่งนั้นไม่ได้มาตรฐาน เช่นอายุมากกว่าที่กำหนดก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
CLASSIFICITION SOCIETY สมาคมมาตรฐานเรือ สมาคมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบเรือ และจัดแบ่งชั้นมาตรฐานของเรือ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้รับประกันภัย เช่น Lloyd's Register of Shipping เรือที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วเรียกว่า เรือที่ได้มาตรฐาน (fully classed)
CLAUSE ข้อกำหนด ส่วนหนึ่งของข้อความในกรมธรรม์ หรือข้อความเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ ข้อกำหนดนี้จะเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งของสัญญาเป็นการเฉพาะ เช่นข้อกำหนดว่าด้วยสัญญา หรือข้อกำหนดว่าด้วยการประกันภัยร่วม
CLEAN CUT BASIS หลักการตัดภาระผูกพัน วิธีการทางบัญชีซึ่งมีข้อตกลงว่า สิทธิของผู้เอาประกันภัยต่อที่จะได้รับเบี้ยประกันภัยหรือหนี้สินที่จะต้องชำระเนื่องจากการเรียกค่าเสียหาย จะสิ้นสุดลงอย่างเด็ดขาดเมื่อมีการบอกเลิกสัญญา
CLOSED LINE การปิดการหาผู้รับประกันภัย เมื่อนายหน้าได้เลือกหาผู้รับประกันภัยจนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ต้องการแล้ว ก็จะปิดการหาผู้รับประกันภัย จำนวนเงินที่ผู้รับประกันภัยแสดงความจำนงที่จะรับเสี่ยงภัยนั้น อาจเกินจำนวน100% ของจำนวนที่กำหนดไว้
CLOSING SLIP สลิปแจ้งผลสรุป สลิปที่นายหน้าประกันภัยจัดทำขึ้นสรุปรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการรับประกันภัย เช่น วัตถุที่เอาประกันภัย เงื่อนไขการรับเสี่ยงภัย เพื่อมอบให้แก่ผู้รับประกันภัยสำหรับออกกรมธรรม์ต่อไป
CLUB CALLS เบี้ยพีแอนด์ไอ จำนวนเงินที่ชมรมพีแอนด์ไอเรียกเก็บจากเจ้าของเรือที่เป็นสมาชิก สำหรับเป็นค่าสินไหมทดแทน และเป็นค่าใช้จ่ายของชมรม
CO-ASSURANCE การประกันภัยร่วม การประกันภัยที่มีผู้รับประกันภัยหลายๆราย เข้าร่วมเสี่ยงภัยรายเดียวกัน โดยแบ่งความรับผิด ค่าใช้จ่าย และเบี้ยประกันภัย ระหว่างผู้รับประกันภัยแต่ละราย ตามส่วนที่ตกลงกันไว้
CO-ASSURER ผู้รับประกันภัยร่วม ผู้รับประกันภัยที่เข้ามาร่วมรับเสี่ยงภัยรายเดียวกัน
CODED EXCESSES METHOD วิธีการปรับเบี้ยประกันภัยตามประมวล วิธีการคำนวณเบี้ยประกันภัยต่อ สำหรับประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน เพื่อให้มีการปรับอัตราเบี้ยประกันภัยต่อ ให้สูงขึ้นหรือต่ำลงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
CO - INSURANCE การประกันภัยร่วม การประกันภัยที่มีผู้รับประกันภัยหลายๆราย เข้าร่วมเสี่ยงภัยรายเดียวกัน โดยแบ่งความรับผิด ค่าใช้จ่าย และเบี้ยประกันภัย ระหว่างผู้รับประกันภัยแต่ละราย ตามส่วนที่ตกลงกันไว้
CO - INSURER ผู้รับประกันภัยร่วม ผู้รับประกันภัยที่เข้ามาร่วมรับเสี่ยงภัยรายเดียวกัน
COLLAPSE การยุบแฟบ ในกรมธรรม์ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ การยุบแฟบหมายถึง การเปลี่ยนรูปของส่วนใดส่วนหนึ่งของหม้อกำเนิดไอน้ำโดยฉับพลันในลักษณะอันตราย โดยแรงบีบอัดของไอน้ำหรือของเหลว จะถึงแตกร้าวหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้มิได้หมายความถึงการเสียรูปซึ่งค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆ ไม่ว่าจะเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม
COLLECTING COMMISSION ค่าบำเหน็จรับค่าสินไหมทดแทน เงินที่ผู้เอาประกันภัยจ่ายให้แก่นายหน้า เพื่อเป็นค่าตอบแทนที่นายหน้าไปรับเงินค่าสินไหมทดแทนแทนตน ส่วนใหญ่จะปฏิบัติในการประกันภัยทางทะเล
COLLECTING NOTE ใบมอบฉันทะรับค่าสินไหมทดแทน เอกสารที่ผู้เอาประกันภัยทางทะเลมอบอำนาจให้นายหน้าไปเก็บค่าสินไหมทดแทนแทนตน
COLLECTIVE POLICY กรมธรรม์ร่วม;กรมธรรม์หมู่ 1.กรมธรรม์ประกันภัยที่ออกในนามของผู้รับประกันภัยหลายๆราย
2.กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวที่ออกคุ้มครองบุคคลหลายๆคน (แทนการแยกกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับแต่ละราย) โดยทุกรายจะได้รับความคุ้มครองเป็นเอกเทศเฉพาะตัว
COLLISION การชน การปะทะของวัตถุ 2 สิ่ง ในกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือที่มีความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การชนหมายถึงการที่เรือ 2 ลำชนกันหรือโดนกันเท่านั้น ส่วนการที่เรือชนกับวัตถุที่อยู่คงที่ เช่นสะพานที่ยื่นลงไปในทะเล ท่าเรือ ทุ่นลอยที่ผูกไว้ ข้อกำหนดการชนจะไม่คุ้มครอง
COLLISION CLAUSE ข้อกำหนดการชน ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือ ที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดของเจ้าของเรือที่มีต่อบุคคลภายนอกในกรณีที่เรือชนกัน ส่วนมากผู้รับประกันภัยจะให้ความคุ้มครองเพียง 3 ใน 4 ส่วนของความรับผิด และเจ้าของเรือผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดส่วนที่เหลือ
COMBINATION PLAN REINSURANCE การประกันภัยต่อแบบรวม การประกันภัยต่อที่รวมเอาการประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน (excess of loss reinsurance) และการประกันภัยต่อตามส่วน (quota share reinsurance) ไว้ในสัญญาประกันภัยต่อฉบับเดียวกัน
COMBINATION POLICY กรมธรรม์รวม กรมธรรม์ประกันภัยที่ออกโดยผู้รับประกันภัยมากกว่าหนึ่งราย ประกอบด้วยการประกันภัยมากกว่าหนึ่งประเภท ซึ่งแต่ละประเภทรับประกันภัยโดยผู้รับประกันภัยแต่ละราย การประกันภัยแบบนี้ใช้เฉพาะในสหรัฐอเมริกา
COMBINED COMPANY POLICY กรมธรรม์บริษัทร่วม กรมธรรม์ประกันภัยที่ออกในนามผู้รับประกันภัยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปแต่ละบริษัทจะรับประกันภัยเฉพาะส่วนของตน ซึ่งบางครั้งเรียกว่า combined policy
COMBINED LIABILITY POLICY กรมธรรม์ความรับผิดรวม กรมธรรม์ประกันภัยที่รวมการคุ้มครองความรับผิดตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป มาอยู่ในกรมธรรม์ฉบับเดียวกัน เช่นรวมกรมธรรม์ความรับผิดของนายจ้างและกรมธรรม์ความรับผิดต่อสาธารณะไว้ในกรมธรรม์ฉบับเดียวกัน
COMBINED POLICY กรมธรรม์ร่วม กรมธรรม์ประกันภัยที่ออกในนามของผู้รับประกันภัยตั้งแต่ 2 ราย ขึ้นไป
COMMITTEE OF LLOYD'S คณะกรรมการแห่งลอยด์ คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกของลอยด์เพื่อดำเนินกิจการของสถาบันลอยด์
COMMON ACCOUNT การประกันภัยต่อเพื่อประโยชน์ร่วมกัน การที่ผู้เอาประกันภัยต่อได้เอาประกันภัยต่อไว้กับผู้รับประกันภัยต่อรายหนึ่ง แล้วยังเอาประกันภัยต่อการเสี่ยงภัยรายนี้ไว้กับผู้รับประกันภัยต่ออีกรายหนึ่ง (มักจะเป็นการประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน) ซึ่งการประกันภัยต่อครั้งหลังนี้เป็นการประกันภัยต่อเพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยต่อ และผู้รับประกันภัยต่อรายแรก
COMMON CARRIER ผู้ขนส่งสาธารณะ บุคคลซึ่งรับขนส่งคน หรือสิ่งของโดยทั่วไป เป็นคำหนึ่งของ คำศัพท์ประกันวินาศภัย
COMMON DISASTER CLAUSE ข้อกำหนดภัยพิบัติร่วมกัน ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่ระบุว่า ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ถึงแก่กรรมในเหตุภัยพิบัติร่วมกันผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการฟ้องร้อง
COMMON HAZARD ภาวะภัยสามัญ ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจเป็นเหตุทำให้เกิดภัยหรือการเสี่ยงภัยมากขึ้น ซึ่งจะพบหรือมีอยู่ทั่วไปตามปรกติ แตกต่างจากภาวะภัยพิเศษซึ่งจะพบหรือมีอยู่เฉพาะการเสี่ยงภัยบางกรณีเท่านั้น
COMMON LAW กฎหมายจารีตประเพณี กฎหมายของประเทศอังกฤษซึ่งมีกำเนิดจากขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี และไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนพระราชบัญญัติ หรือกฎข้อบังคับแต่การพิพากษาของศาลจะพิจารณาจากคำพิพากษาที่ผ่านมา
COMMUNICATION ทางสื่อไฟ ในการประกันอัคคีภัย ทางสื่อไฟหมายถึงสภาวะหรือสิ่งที่เป็นสื่อให้ไฟสามารถลามจากอาคารหนึ่งไปยังอีกอาคารหนึ่งได้ เช่น อาคารที่อยู่ใกล้ชิดกันโดยไม่มีกำแพงกั้น
COMMUTATION การเหมาจ่าย การที่ผู้รับประกันภัยต่อจ่ายเงินก้อนจำนวนหนึ่งตามประมาณการให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อเพื่อปลดเปลื้องความรับผิดที่จะมีในอนาคต
COMMUTATION CLAUSE ข้อกำหนดการเหมาจ่าย ข้อกำหนดในสัญญาประกันภัยต่อของสถาบันลอยด์ ที่ผู้รับประกันภัยต่อกำหนดว่า ยินดีจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินก้อนตามประมาณการ เพื่อปลดเปลื้องความรับผิดทั้งหมดในอนาคต
COMMUTED VALUE มูลค่าเหมาจ่าย มูลค่าของเงินก้อนที่กำหนดในปัจจุบัน ซึ่งมีมูลค่าน้อยกว่าจำนวนเงินได้ประจำที่รับเป็นรายงวดรวมกันในอนาคต
COMPENSATION การชดเชย การทดแทน การจ่ายเป็นเงินหรือสิ่งของเพื่อทดแทนหรือชดใช้ความเสียหาย
COMPLETION BOND กรมธรรม์ค้ำประกันการเสร็จสมบูรณ์ (การก่อสร้าง) กรมธรรม์ค้ำประกันที่ผู้รับประกันภัยออกเพื่อค้ำประกันว่าการก่อสร้างจะเสร็จสมบูรณ์
COMPONENT PARTS CLAUSE ข้อกำหนดส่วนประกอบ(เครื่องบิน) ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยตัวเครื่องบิน เพื่อจำกัดความรับผิดของผู้รับประกันภัยสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับส่วนประกอบของเครื่องบิน โดยกำหนดวงเงินที่จะชดใช้สำหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนที่กำหนดไว้เป็นร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัยตัวเครื่องบิน
COMPOSITE COMPANY ผู้รับประกันภัยรวม บริษัทประกันภัยที่ดำเนินธุรกิจทั้งการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย
COMPREHENSIVE POLICY กรมธรรม์สมบูรณ์แบบ กรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัยหลายๆประเภท
COMPULSORY INSURANCE การประกันภัยโดยบังคับ การประกันภัยซึ่งรัฐบาลกำหนดให้บุคคลต้องมี เช่นกฎหมายกำหนดให้เจ้าของรถยนต์ต้องมีประกันภัยเพื่อคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
CONCURRENT INSURANCE การประกันภัยพ้อง การประกันภัยตั้งแต่ 2 ราย ขึ้นไปที่คุ้มครองทรัพย์สินรายเดียวกันหรือทรัพย์สินประเภทเดียวกันในสถานที่เดียวกัน
CONDITIONAL PROBABILITY ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข เงื่อนไขของความน่าจะเป็นไปได้ ที่จะเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้น โดยมีผลจากการเกิดเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่ง หรือเกิดจากเหตุการณ์หลายอย่างร่วมกัน
CONDITION RECEIPT ใบรับเบี้ยประกันภัยโดยมีเงื่อนไข ใบรับเบี้ยประกันภัยที่ออกให้แก่ผู้ที่ขอเอาประกันภัยโดยมีการกำหนดเงื่อนไขไว้ เช่น มีเงื่อนไขว่า การประกันภัยรายนั้นจะยังไม่มีผลบังคับ จนกว่าผู้รับประกันภัยจะพิจารณาและแจ้งให้ทราบว่าตกลงรับประกันภัยตามคำเสนอขอเอาประกันภัยนั้นแล้ว
CONDITION OF AVERAGE เงื่อนไขการแบ่งความรับผิด เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินที่มิใช่ภัยทางทะเล ซึ่งกำหนดว่าในกรณีที่มีการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่า การชดใช้ค่าเสียหายโดยผู้รับประกันภัยจะลดลงตามส่วน
CONDITION PRECEDENT OF THE POLICY เงื่อนไขบังคับก่อน เงื่อนไขในการประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องปฏิบัติก่อน จึงจะทำให้สัญญาเริ่มมีผลบังคับ
CONDITION PRECEDENT TO LIABILITY เงื่อนไขก่อนความรับผิด เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้นั้น ผู้รับประกันภัยมีสิทธิ์ปฏิเสธ การชดใช้ค่าเสียหายตามกรมธรรม์นั้นได้
CONDITION SUBSEQUENT OF THE POLICY เงื่อนไขบังคับหลัง เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องปฏิบัติตามมิฉะนั้นสัญญาประกันภัยจะสิ้นผลบังคับ
CONFISCATION INSURANCE การประกันภัยการยึดทรัพย์ การประกันภัยการปิดโรงงานและเครื่องจักรที่อยู่ต่างประเทศ ในการประกันภัยทางทะเลจะแยกความคุ้มครองระหว่างการถูกยึดทรัพย์อันเนื่องจากสงคราม(ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสี่ยงภัยสงคราม) กับการถูกยึดทรัพย์กรณีอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภัยสงคราม
CONFLAGRATION มหาอัคคีภัย ไฟที่ไหม้แผ่ขยายทำลายทรัพย์สินมากมาย
CONFLAGRATION AREA เขตมหาอัคคีภัย อาณาเขตที่อาจจะเกิดมหาอัคคีภัยได้หรือได้เกิดมหาอัคคีภัยแล้ว
CONSEQUENTIAL LOSS INSURANCE การประกันภัยความเสียหายสืบเนื่อง การประกันภัยความเสียหายทางการเงินซึ่งเป็นผลสืบเนื่องและนอกเหนือจากความเสียหายทางวัตถุ อันเกิดจากภัยที่เอาประกันภัยได้
CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS ความเสียหายที่เสมือนเสียหายสิ้นเชิง สำหรับการประกันภัยทางทะเล ความเสียหายที่เสมือนเสียหายสิ้นเชิงจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุที่เอาประกันภัยได้เกิดการเสียหายขึ้น และค่าใช้จ่ายในการกู้วัตถุนั้นขึ้นจากทะเล หรือค่าซ่อมแซมหรือปรับปรุงสูงกว่ามูลค่าหลังจากซ่อมแซมปรับปรุงแล้วของวัตถุนั้น ในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เสมือนเสียหายสิ้นเชิง ผู้เอาประกันภัยต้องบอกสละทิ้งวัตถุที่เสียหายนั้นให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับประกันภัย สำหรับการประกันภัยที่ไม่ใช่การประกันภัยทางทะเล ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิ์บอกสละทิ้ง แต่ค่าเสียหายที่ถือเสมือนเสียหายสิ้นเชิงจะใช้ในกรณีที่การซ่อมแซมนั้นไม่คุ้มค่า
CONTRACT DAMAGE ความเสียหายจากการกระแทก ในการประกันภัยทางทะเล ความเสียหายจากการกระแทกหมายถึงความเสียหายที่เกิดจากเรือหรือพาหนะขนส่งทางน้ำกระแทกกับวัตถุภายนอก ที่นอกเหนือจากน้ำและเรือลำอื่น ความเสียหายที่เกิดจากการกระแทกกับเรือลำอื่น เรียกว่า การชน
CONTENTS RATE อัตราเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินในอาคาร อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยสำหรับทรัพย์สินที่อยู่ในอาคาร ซึ่งอาจจะแตกต่างกับอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยสำหรับตัวอาคาร
CONTINGENCY INSURANCE การประกันภัยเหตุการณ์ที่อาจเป็นได้ 1.การประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก เช่น ในกรณีที่ผู้รับมรดกต้องสูญเสียส่วนแบ่งให้แก่ทายาทอื่นที่หายสาบสูญไป แล้วกลับมาปรากฎตัวอีกครั้งหนึ่ง
2.การประกันภัยทางทะเลและการประกันภัยต่อ ที่ผู้รับประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยต่อ จะต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งที่แน่นอน ในกรณ๊ที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด เช่น การประกันภัยสินค้าในกรณีที่ผู้ซื้อสินค้าไม่เปิด letter of credit
CONTINGENT LIABILITY ความรับผิดมีเงื่อนไข ความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยทางอ้อม ตัวอย่างเช่น การประกันภัยความรับผิดมีเงื่อนไขประเภทยานยนต์(mortor contingent liability insurance)ที่คุ้มครองความรับผิดผู้ให้เช่ารถ ในกรณีที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับผู้ขับขี่รถบกพร่องทำให้ความรับผิดมาตกแก่ผู้ให้เช่า
CONTRACT FOR SERVICES สัญญาจ้างเหมา สัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งรับทำงานให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในฐานะผู้รับทำของหรือรับจ้างแรงงานอิสระ มิใช่ในฐานะลูกจ้างของผู้ว่าจ้าง
CONTRACT OF ADHESION สัญญาตายตัว สัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ร่างไว้ โดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องยอมรับทั้งหมด โดยไม่มีอำนาจต่อรองหรือแก้ไขรายละเอียดใดๆ ทั้งสิ้น เช่น สัญญาประกันภัย
CONTRACT OF INDEMNITY สัญญาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สัญญาชดใช้ความเสียหายหรือความสูญเสียทางการเงินให้กลับสู่สภาพเดิมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
CONTRACT OF INSURANCE สัญญาประกันภัย สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้น หรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดั่งได้ระบุไว้ในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่ง ตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย
CONTRACT OF SERVICE สัญญาจ้าง สัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะทำงานในฐานะลูกจ้างให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง โดยนายจ้างสามารถกำหนดวิธีการทำงานได้
CONTRACTORS' ALL RISKS การประกันสรรพภัยของการรับเหมา การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผู้รับเหมาสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน ณ สถานที่ที่ดำเนินงาน รวมทั้งให้ความคุ้มครองความรับผิดที่ได้ทำความเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกเนื่องจากการดำเนินงานนั้น การประกันภัยประเภทนี้มักใช้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง
CONTRACT PRICE CLAUSE ข้อกำหนดชดใช้ตามสัญญาซื้อขาย ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่ระบุว่า ในกรณีที่สินค้าได้ขายไปแล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ขายสินค้ายังต้องรับผิดชอบสินค้านั้นอยู่ ผู้รับประกันภัยจะยอมรับราคาสินค้าที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายเป็นเกณฑ์ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
CONTRACTUAL LIABILITY ความรับผิดตามสัญญา ความรับผิดที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงในสัญญา ซึ่งแตกต่างจากความรับผิดที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย
CONTRACT WORKS INSURANCE การประกันภัยการรับเหมา การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผู้รับเหมาสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน ณ สถานที่ที่ดำเนินงาน รวมทั้งให้ความคุ้มครองความรับผิดที่ได้ทำความเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกเนื่องจากการดำเนินงานนั้น การประกันภัยประเภทนี้มักใช้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง
CONTRA PREFERENTEM RULE กฎการตีความสัญญากำกวม กฎของการตีความในสัญญา ถ้าหากฝ่ายใดเป็นผู้ร่างสัญญา และข้อความในสัญญากำกวมหรือคลุมเครือ ศาลจะตีความเป็นประโยชน์แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมิใช่ผู้ร่างสัญญา
CONTRIBUTION การร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ได้รับประกันภัยบุคคลเดียวกัน สำหรับวัตถุที่เอาประกันภัยเดียวกัน และสำหรับวินาศภัยเดียวกัน ผู้รับประกันภัยเหล่านี้จะแบ่งความรับผิด หรือจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วนที่ตนได้รับเสี่ยงภัยไว้
CONTRIBUTORY การมีส่วนร่วม การที่ลูกจ้างมีส่วนร่วมกับนายจ้างในการชำระเบี้ยประกันภัย ส่วนในกรณีที่ลูกจ้างไม่มีส่วนร่วมในการชำระเบี้ยประกัภัยเรียกว่า การไม่มีส่วนร่วม(non-contributory)
CONTRIBUTORY NEGLIGENCE ความประมาทร่วม ในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการประมาทเลินเล่อ หากปรากฎว่าผู้ฟ้องร้องก็มีส่วนประมาทเลินเล่อด้วยแล้ว ค่าเสียหายที่เรียกร้องได้นั้นอาจลดลงตามความหนักเบา ของการประมาทเลินเล่อของแต่ละฝ่าย
CONTRIBUTORY REINSURANCE การประกันภัยต่อร่วม การประกันภัยต่อแบบหนึ่ง ซึ่งกำหนดว่า ผู้รับประกันภัยต่อจะรับประกันภัยต่อตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในสัญญาประกันภัยต่อสำหรับธุรกิจที่ผู้เอาประกันภัยต่อได้รับเสี่ยงไว้
CONTRIBUTORY VALUE มูลค่าเพื่อเฉลี่ยค่าเสียหายร่วม มูลค่าของเรือ ของสินค้า และของค่าระวาง ที่จะต้องนำมาเป็นฐานในการคำนวณเพื่อเฉลี่ยความเสียหายในกรณีที่เกิดความเสียหายร่วมขึ้น
CORPORATION INSURANCE การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การประกันภัยความเสียหายอันเนื่องมาจากการหยุดชะงักของธุรกิจ จากเหตุการณ์อันไม่อาจเล็งเห็นได้ล่วงหน้า เช่น ไฟไหม้ หรือเครื่องจักรเสียหาย
COST ESCALATION COVER ความคุ้มครองต้นทุนเพิ่ม ความคุ้มครองสำหรับการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อการส่งออก ให้แก่ผู้ทำการค้าและผู้รับสัญญา ในความเสี่ยงที่ต้นทุนอาจเพิ่มสูงขึ้น
CO-SURETY ผู้รับประกันภัยค้ำประกันร่วม ผู้รับประกันภัยค้ำประกัน ซึ่งร่วมค้ำประกันโดยตรงตามกรมธรรม์ค้ำประกัน
COUNTRY DAMAGE ความเสียหายสืบจากท้องถิ่น ความเสียหายที่เกิดแก่สินค้าที่เป็นมัด หรือที่บรรจุกระสอบ ก่อนที่จะขนลงเรือ เกิดขึ้นจากสินค้านั้นมีความชื้น หรือฝุ่นละอองอันเนื่องจากภาวะลมฟ้าอากาศของท้องถิ่นหรือแหล่งผลิต ตามปรกติความเสียหายนี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเล
COVERAGE ความคุ้มครอง ความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย
CRAFT RISKS ภัยขณะลำเลียง ภัยที่เกิดขึ้นในขณะที่สินค้ากำลังอยู่ในระหว่างการลำเลียงหรือขนถ่ายโดยเรือลำเลียง
CREDIT AGENT ตัวแทนเครดิต ตัวแทนประกันภัยที่มีสิทธิ์เก็บรักษาเบี้ยประกันภัยไว้ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะต้องนำส่งให้แก่ผู้รับประกันภัย
CREDIT CARD INSURANCE การประกันภัยบัตรเครดิต การประกันภัยคุ้มครองความรับผิดของผู้ถือบัตรเครดิต ในกรณีที่บุคคลภายนอกนำบัตรเครดิตไปใช้โดยไม่ถูกต้อง
CREDIT INSURANCE การประกันภัยสินเชื่อ การประกันภัยคุ้มครองผู้ให้สินเชื่อ ในกรณีที่ไม่สามารถเก็บหนี้ได้เมื่อครบกำหนดหนี้
CROP INSURANCE การประกันภัยพืชผล การประกันภัยคุ้มครองเกษตรกร ต่อความเสียหายของพืชผล อันเนื่องมาจากภัยอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุ เข่น พายุลูกเห็บ หรือภัยธรรมดาทั่วๆไป เช่น ภัยน้ำท่วม และความวิปริตของอากาศ
CROSS LIABILITIES ความรับผิดปฏิพันธ์ 1.ความรับผิดต่อกันและกัน เช่น เมื่อเรือ 2 ลำ ก และ ข เกิดชนกันและเป็นความผิดของทั้ง2ฝ่าย ดังนั้น เรือ ก จะต้องรับผิดในความเสียหายของเรือ ข และเรือ ข จะต้องรับผิดในความเสียหายของเรือ ก ในกรณีเช่นนี้ ศาลการเดินเรือได้ชี้ขาดให้ผู้ที่ต้องรับผิดมากกว่า ชดใช้ให้อีกฝ่ายหนึ่งเท่าจำนวนที่คงเหลือจากการหักลบความรับผิดของแต่ละฝ่ายแล้ว ในกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีนี้ก็จะใช้หลักความรับผิดปฏิพันธ์
2.ในกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่คุ้มครองบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจเป็นไปได้ว่าผู้เอาประกันภัยคนใดคนหนึ่งไดัก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยอีกคนหนึ่งที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของ กรมธรรม์เดียวกัน ข้อกำหนดความรับผิดปฏิพันธ์ระบุว่า ผู้เอาประกันภัยแต่ละคนจะได้รับความคุ้มครองเสมือนหนึ่งว่า ได้มีการเอาประกันภัยแยกจากกัน
CUSTODY AND CONTROL ความดูแลรักษาและควบคุม กรมธรรม์ความรับผิดต่อสาธารณะ โดยทั่วไปจะไม่คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลรักษาและความควบคุมของผู้เอาประกันภัย แต่ข้อยกเว้นไม่คุ้มครองดังกล่าวอาจจะต้องมีการแก้ไข หรือให้มีความคุ้มครองในบางกรณี เช่น ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยดำเนินธุรกิจรับฝากรถ หรือรับฝากเสื้อผ้า
CUSTOMARY GROUNDINGS การติดตื้นที่แหล่งประจำ ในกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือ ผู้รับประกันภัยจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบท้องเรือในกรณีที่เรือเกยตื้นหรือติดตื้น ถึงแม้ว่าการเกยตื้นหรือติดตื้นนั้นจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆ ก็ตาม ยกเว้นกรณีที่เกยตื้นหรือติดตื้นในบางเขตที่ มักจะมีการเกยตื้นหรือติดตื้นอยู่เป็นประจำ
CUSTOMARY STRANDINGS การเกยตื้นที่แหล่งประจำ ในกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือ ผู้รับประกันภัยจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบท้องเรือในกรณีที่เรือเกยตื้นหรือติดตื้น ถึงแม้ว่าการเกยตื้นหรือติดตื้นนั้นจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆ ก็ตาม ยกเว้นกรณีที่เกยตื้นหรือติดตื้นในบางเขตที่ มักจะมีการเกยตื้นหรือติดตื้นอยู่เป็นประจำ
CUSTOMERS' EXTENSION การขยายความคุ้มครองทรัพย์สินลูกค้า ในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน ผู้เอาประกันภัยสามารซื้อความคุ้มครองเพิ่มเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ในความดูแลรักษาและควบคุมของผู้เอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินนั้น
CUSTOMS AND EXCISE BONDS กรมธรรม์ค้ำประกันศุลกากรและอากรสรรพสามิต กรมธรรม์ค้ำประกันที่ค้ำประกันต่ออธิบดีกรมศุลกากรหรือสรรพสามิตว่า ค่าศุลกากรและค่าอากรสรรพสามิตที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระนั้น จะได้รับการชำระเมื่อถึงกำหนด
CUT-OFF การชำระความรับผิดเด็ดขาด วิธีการทางบัญชีซึ่งมีข้อตกลงว่า สิทธิของผู้เอาประกันภัยต่อที่จะได้รับเบี้ยประกันภัยหรือหนี้สินที่จะต้องชำระเนื่องจากการเรียกค่าเสียหาย จะสิ้นสุดลงอย่างเด็ดขาดเมื่อมีการบอกเลิกสัญญา
CUT-THROUGH CLAUSE ข้อกำหนดการรับผิดโดยตรง ข้อกำหนดในสัญญาประกันภัยต่อที่กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต่อล้มละลาย ผู้รับประกันภัยต่อจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายโดยตรงต่อผู้เอาประกันภัยรายแรก โดยมิต้องรับผิดต่อผู้ชำระบัญชีของผู้เอาประกันภัยต่อ
CYCLE INSURANCE การประกันภัยรถจักรยาน การประกันภัยรถจักรยาน ที่ให้ความคุ้มครองภัยต่างๆ ได้แก่ ความเสียหายจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย โจรกรรม และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : oic.or.th (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
หมวดหมู่ : คำศัพท์ประกันวินาศภัย