ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร มีกี่ประเภท ความคุ้มครองแตกต่างกันอย่างไร

ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ คือ การประกันความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นจากการใช้งานรถคันที่เอาประกันภัย โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ในนามผู้เอาประกันภัยตามความคุ้มครองที่ระบุไว้บนกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้นก่อนที่บริษัทประกันภัยจะคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ให้กับบริษัทประกัน เพื่อซื้อความคุ้มครองตามประเภทประกันภัย